Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (3)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2019

HEL 2018-010521 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2019 kello 8:15 alkaen seuraavasti:

        22.8.

        19.9.

        17.10.

        21.11

        12.12. (klo 16:00 alkaen)

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

 

Toimitusjohtaja

 

Yksiköiden johtajat

 

Yksiköiden sihteerit

 

Postikeskus

 

Kaupunginkanslia

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin syyskaudella 2019 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

        12.9.

        10.10.

        7.11.

        4.12.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet

 

Toimitusjohtaja

 

Yksiköiden johtajat

 

Yksiköiden sihteerit

 

Postikeskus

 

Kaupunginkanslia

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.11.2018 § 150

HEL 2018-010521 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2019 kello 8:15 alkaen seuraavasti:

        17.1.

        21.2.

        21.3.

        18.4.

        16.5.

        13.6.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566