Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (6)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tilaaminen

HEL 2019-004411 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä HKL:n M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tarjouskilpailun tarjousten vertailun esityksen mukaisesti ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta VR-Yhtymä Oy:ltä yhteensä enintään 28.427.342,83 euron (alv 0 %) kiinteään kokonaishintaan.

Kokonaishinta muodostuu seuraavista arvonlisäverottomista hinnoista:

        M100-metrojunien peruskorjauksen perushinta 21.591.413,54 euroa 

        M200-metrojunien peruskorjauksen perushinta 5.635.320,24 euroa 

        M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusiminen LED-tekniikalla 1.047.109,05 euroa (optio) 

        M100- ja M200-junien peruskorjauksen edellyttämä käyttö- ja/tai huoltohenkilöstön koulutus 3.500,00 euroa

        Erillistyöt 150.000,00 euroa (tilataan VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisin tuntihinnoin projektin edellyttämässä laajuudessa)

Edellä esitetyn mukaisesti johtokunta siis päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan tarjouspyyntöön sisältyneen option M100- ja M200-metrojunien valaistuksen uusimisesta LED-tekniikalla VR-Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 1.047.109,05 euroa (alv 0 %), mikä työhinta sisältyy jo edellä mainittuun kiinteään kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n:

        tilaamaan sopimuskauden aikana peruskorjauksen lisätöitä yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, ja

        päättämään M100- ja M200-metrojunien ilmanvaihdon tehostamista koskevan option tilaamisesta VR Yhtymä Oy:n tarjouksen mukaisesti 386.525,52 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projekti-insinööri, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Hallintopäällikkö

Liite 1

Projekti-insinööri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Kalustopäällikkö

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Osallistumishakemuksen lähettäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 34H18, jossa VR-Yhtymä Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

M100-metrojunien hankinnan yhteydessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä 40 vuotta täyttyy lähivuosina. M100-metrojunien visuaalinen ilme ja ohjaamo eivät vastaa uusille metrojunille nykyisin asetettavia vaatimuksia. M100-metrojunien peruskorjaus sisältää mm. ulkomaalauksen, ohjaamon ja matkustamon uudistamisen, tekniikan parantamista sekä huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja matkustajainformaatiojärjestelmän uusimisen sekä videovalvontajärjestelmän lisäämisen

M200-sarjan metrojunakalustoon kuuluu 12 vuosina 2000-2001 toimitettua kaksivaunuista metrojunayksikköä, joiden hankinnan yhteydessä määritelty tavoitteellinen käyttöikä on 40 vuotta. M200-metrojunien peruskorjaus sisältää mm. ulkomaalauksen, matkustamon kunnostamisen, matkustajainformaatiojärjestelmän uusimisen sekä videovalvontajärjestelmän lisäämisen ja huolto- sekä korjaustoimenpiteitä.

Peruskorjauksen tavoitteena on metrojunien tekniikan ja huollettavuuden kehittäminen, kuljettajien työympäristön parantaminen sekä ilmeen nykyaikaistaminen. Peruskorjaus pidentää metrojunien käyttöikää noin 10 vuodella.

Hankinnan kulku

Hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että junayksiköitä peruskorjataan 39 kpl ja että peruskorjauksen kustannusarvio on 27,29 milj. euroa (alv 0%, kustannustasossa 3/2017).

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 M200-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että junayksiköitä peruskorjataan 12 kpl ja että peruskorjauksen kustannusarvio on 9,28 milj. euroa (alv 0 %, kustannustasossa 9/2017).

HSL:n hallitus on 13.6.2017 osaltaan hyväksynyt metro- ja raitiovaunukaluston kehittämisohjelmat, joiden yhtenä osana on M100- ja M200-metrovaunujen peruskorjaus.

Hankintailmoitus

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 9.10.2018 tunnuksella 2018-020876 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 10.10.2018 tunnuksella 2018/S 195-442119.

Hankintamenettelynä käytettiin lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) mukaista neuvottelumenettelyä.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 25.10.2018 mennessä seuraavilta kolmelta (3) yritykseltä:

        Millog Oy

        Škoda Transtech Oy

        VR-Yhtymä Oy

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi osallistumispyynnössä ilmoitettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisesti seuraavat kaksi (2) soveltuvuusvaatimukset täyttänyttä ehdokasta mukaan tarjouskilpailuun:

        Škoda Transtech Oy

        VR-Yhtymä Oy

Päätös tarjoajan poissulkemisesta

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan muun ohella julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Osallistumispyynnössä oli asetettu ehdokkaan kokemusta koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Osallistumispyynnössä edellytettiin muun ohella, että ehdokkaalla tulee olla hankinnan kohdetta vastaavia referenssejä vähintään kaksi (2) kappaletta viimeisen kymmenen (10) vuoden ajalta. Referensseille oli asetettu osallistumispyynnössä vähimmäisvaatimuksia. Millog Oy:n tarjouksessa esittämät referenssit eivät olleet osallistumispyynnössä asetettujen vähimmäisvaatimuksien mukaisia.

Edellä mainituilla perusteilla HKL toteaa, ettei Millog Oy täyttänyt osallistumispyynnössä asetettuja referenssejä koskevia vaatimuksia ja se oli siten suljettava pois tarjouskilpailusta.

Alustava tarjouspyyntö sekä neuvottelut

HKL lähetti edellä mainituille ehdokkaille neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt 7.11.2018. Alustavat tarjoukset tuli antaa 4.12.2018 klo 12:00 mennessä. Hankintayksikkö ilmoitti neuvottelukutsussa, että alustavan tarjouksen jättäminen on edellytys neuvotteluihin osallistumiselle ja, että mikäli alustavaa tarjousta ei ole jätetty alustavan tarjouspyynnön mukaisesti, suljetaan tarjoaja pois tarjouskilpailusta. Hintaliitteestä 3.12.2018 löytyneeseen vertailuhinnan laskemiseen vaikuttaneen virheen takia HKL päätti siirtää alustavien tarjousten jättöaikaa siten, että alustavat tarjoukset tuli antaa 5.12.2018 klo 12:00 mennessä. Määräaikaan 5.12.2018 klo 12:00 mennessä seuraavat ehdokkaat jättivät alustavan tarjouksen:

        Škoda Transtech Oy

        VR-Yhtymä Oy

HKL kävi edellä mainittujen tarjoajien kanssa yhden (1) neuvottelukierroksen 24.1.2019 – 25.1.2019.

Neuvottelukierroksilla käsiteltiin muun muassa HKL:n metrojunien peruskorjaukselle asettamia vaatimuksia sekä hankintasopimuksen kaupallisia ehtoja. Ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisua HKL järjesti hankinta-asiakirjojen kommentointikierroksen, jolloin tarjoajilla oli mahdollisuus esittää kommentteja hankinta-asiakirjoihin.

Lopullinen tarjouspyyntö

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 1.3.2019 klo 03:46. Lopulliseen tarjouspyyntöön tulleet lisäkysymykset tuli olla toimitettuna 20.03.2019 12:00 mennessä ja niihin vastattiin 27.3.2019. Lopulliset tarjoukset tuli jättää 7.4.2019 klo 23:59 mennessä.

Määräaikaan mennessä lopullisen tarjouksen jättivät kaikki alustavan tarjouksen jättäneet sekä neuvotteluihin osallistuneet tarjoajat (Škoda Transtech Oy ja VR-Yhtymä Oy).

Toimittajan valinta

Molempien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:

Hinnan painoarvo kokonaispisteistä on 80 %. Vertailussa halvin hinta sai 100 pistettä ja muut tarjoukset kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x 100 pistettä.

Laadun painoarvo on 20 %. Laatupisteet laskettiin arvioimalla tarjoajien poikkeamaluetteloon kirjaamat poikkeamat siten, että jokainen yksittäinen poikkeama arvioitiin. Kukin poikkeama arvioitiin sen merkityksen suhteessa hankinnan kokonaisuuteen ja laatuun.

Laatuvertailussa pisteytettiin seuraavat tarjoajien tarjouksissaan esittämät mahdolliset poikkeamat hankintasopimusluonnoksen liitteisiin 4 ja 5 (peruskorjauksen tekninen määrittely M100 ja peruskorjauksen tekninen määrittely M200).

Kummankaan tarjouksen poikkeamaluettelossa ei ollut poikkeamia, joten molemmat tarjoajat saivat korkeimmat mahdolliset laatupisteet (20).

Tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti:

Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä (liite 1).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomo Pietilä, projekti-insinööri, puhelin: 310 34776

tuomo.pietila(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Hallintopäällikkö

Liite 1

Projekti-insinööri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Kalustopäällikkö

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Osallistumishakemuksen lähettäneet

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566