Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Informaation Herttoniemen metroaseman peruskorjaushankkeen valmistelusta

HEL 2019-004402 T 10 06 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982 yhtenä Helsingin metrojärjestelmän alkuperäisistä asemista ja siten asema ja sen yhteydessä sijaitseva linja-autoterminaali ovat yleisilmeeltään vanhentuneet, huonokuntoiset ja epäsiistit. Asema tarvitsee huomattavampia korjaustoimenpiteitä lähivuosina aseman viihtyisyyden ja käytettävyyden kohentamiseksi. Metroaseman ympäristön kehittämispotentiaalin ja lähiseudun merkittävän lisä- ja muutosrakentamisen myötä peruskorjaushanketta on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa.

Herttoniemen metroaseman peruskorjaus olisi tarkoituksenmukaista yhdistää KYMP:n kanssa yhdessä suunniteltavaan ja toteutettavaan Herttoniemen metrokortteli –hankkeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemen metrokortteli –hankkeen tontinvarauksen asuntohanketta varten 5.11.2018, 178 §, siten, että tontti tultaisiin luovuttamaan laatu- ja hintakilpailulla pääosin sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

Kaupunkiympäristölautakunnan on tarkoitus päättää tontinluovutusmenettelyn järjestämisestä ja alustavasta tarjouspyynnöstä kevään/kesän 2019 aikana niin, että syksyllä 2019 julkaistaan hankintailmoitus.

Metroaseman peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi kevään/kesän 2019 aikana.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566