Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Informaation Kalasataman raitiotien toteutuksen valmistelusta

HEL 2017-010555 T 08 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman ja hankkeen toteuttamisen 13.6.2018, 178 §, siten, että

        raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on 79,3 miljoonaa euroa (MAKU 111,9, marraskuu 2017, 2010=100)

        hankkeesta laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman ja kokonaiskustannusarvion mukainen tarkempi hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa voidaan tehdä hankkeeseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta yleissuunnitelman sisältöä.

Kalasataman raitiotien toteutusmallista on tehty alkuvuoden 2019 aikana selvitys hyödyntäen mm. Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen toteutusmalliselvityksiä sekä kokemuksia Raide-Jokerin allianssin hankinnasta. Toteutusmallista järjestettiin markkinavuoropuhelu alan toimijoiden kanssa 25.-26.3.2019. Lisäksi on selvitetty Kalasataman raitiotien toteutuksen yhdistämistä Kruunusillat hankkeen allianssiin.

Kalasataman raitiotie on tarkoituksenmukaista toteuttaa allianssimallilla. Kruunusillat –hankkeen yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta kilpailuttaa molempien hankkeiden allianssit samanaikaisesti siten, että Kruunusillat –hankkeelle tulee oma allianssinsa ja Kalasatama –hankkeelle oma allianssinsa. Mahdollisella yhteisellä allianssikilpailuttamisella saadaan sekä tilaajalle että tarjoajille hyötyä. Kilpailuttamisprosessi on tarjoajille sekä tilaajille melko työläs, joten kun mahdollisuus menestyä kilpailussa on kaksin kertainen, on odotettavissa että tarjoajia on enemmän ja tarjousten laatu parempi. Markkinavuoropuhelun perusteella myös alalla toimivat yritykset ovat kannattaneet tätä menettelyä.

Kruunusiltojen ja Kalasataman allianssien hankinta on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2019 ja allianssien jäsenten valinta tapahtuisi tämän aikataulun mukaisesti marraskuussa 2019. Allianssien kehitysvaiheet alkaisivat siten vuodenvaihteessa 2020.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 § 178

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 399

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 373

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 01.03.2018 § 33

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2018 § 51

Kaupunkiympäristölautakunta 30.01.2018 § 30

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566