Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

HKL:n työterveyspalveluiden hankkiminen

HEL 2019-003243 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) hankkimaan työterveyspalvelut Työterveys Helsingiltä kaudelle 1.1.2019 – 31.12.2019 yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hägg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Henkilöstöpäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Työterveys Helsingin (entinen Työterveyskeskus) kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva sopimus 7.3.2014 työterveyspalveluiden järjestämisestä työterveyshuoltolain mukaisesti. Laskutus toteutuu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aikaisemmat tilaukset:

4600001217: Työterveyspalvelut vuosille 2016 – 2018 yhteensä 2.165.682,37 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 2.965.682,37  
euroa (alv 0 %).

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hägg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Henkilöstöpäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566