Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/13

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.3.2019 § 100, asia/10

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen
Helsingin kaupungin osalta
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Kvsto 13.3.2019 § 101, asia/11

Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2019-000577 T 10 06 00

**********

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 11.3.2019 § 188, asia/19

Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma
HEL 2018-006014 T 00 04 01

Khs 11.3.2019 § 191, asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 7.3.2019
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 18.3.2019 § 200, asia/9

Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit
HEL 2018-001538 T 00 01 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 25.3.2019 § 215, asia 12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 12
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 21.3.2019
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 4.3.2019 § 17, asia/4

Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2019
HEL 2019-002003 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566