Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2019

1 (4)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

18.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausten ja Vallilan varikon vesikaton korjauksen urakoiden tilaaminen

HEL 2019-004497 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjauksista ja Vallilan varikon vesikaton korjauksesta yhteensä 1.113.200,00 euron (alv 0 %) kauppahintaan erilliset urakkasopimukset halvimman tarjouksen tehneen AL-Katot Oy:n kanssa niin, että urakoiden kokonaishinta muodostuu seuraavista osahinnoista: 

        Metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjaukset 794.000,00 euroa (alv 0 %)

        Vallilan varikon vesikaton korjaus 319.200,00 euroa (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n:

        tarvittaessa tekemään metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausten urakaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutu lisäkauppahinta on yhteensä enintään 119.100,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

        tarvittaessa tekemään Vallilan varikon vesikattojen korjausten urakaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta on yhteensä enintään 47.880,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko Vallilan varikon vesikaton korjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Hallintopäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Yksikön johtaja

 

Hankinta-asiantuntija

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu rajoitettuun sähköpostitse toteutettuun tarjouskyselyyn, jossa AL-Katot Oy:n tarjous oli molempien urakoiden osalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

Metrovarikon säilytyshallin, raiteiden 19-21 singelikaton uusimisen tavoitteena on varmistaa toiminnan jatkuminen kiinteistössä. Säilytyshallin singelikatto on tullut elinkaarensa päähän ja tulee uusia. Myöhemmin toteutettuna on mahdollista, että katto on jo niin pahasti vaurioitunut, että urakan kustannukset ja laajuus kasvavat merkittävästi. Säilytyshallin vesikaton uusiminen sekä lisäksi julkisivupeltien ja ikkunoiden vaihto kannattaa tehdä samassa urakassa, koska ne liittyvät toisiinsa.
Nykyinen vesikate on elinkaarensa päässä, samoin kuin ikkunat ja julkisivupelti. Vesikaton korjaamisella varmistetaan vesivuotojen estäminen säilytyshalliin, jolloin rakenteille ei aiheudu vaurioita.

Vallilan varikon D-osan vesikatto on tarkoitus kunnostaa kokonaisuudessaan. D-osan kattorakenteet ovat elinkaarensa päässä. Jotta toiminta varikolla voidaan taata, tulee vesikatto saada kuntoon ja lisätä myös C1 - ja C2 -osille yksi uusi kermikerros. Mikäli työ jätettäisiin suorittamatta, lisääntyisivät kattovuodot merkittävästi ja niiden hallinta olisi mahdotonta. Pahimmassa tapauksessa vesi pääsisi sähkölaitteisiin ja aiheuttaisi merkittävän turvallisuusriskin tiloissa työskenteleville.

Hankinnan kulku

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja päätti 19.3.2019 hyväksyä metrovarikon säilytyshallin vesikaton hankesuunnitelman siten, että kustannusarvio on 840.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi toimitusjohtaja päätti 19.3.2019 hyväksyä

        Metrovarikon säilytyshallin raiteiden 19-21 singelikaton uusimisen hankesuunnitelman siten, että yhteenlaskettu kustannusarvio on 390.000,00. euroa (alv 0 %).

        Vallilan varikon D- ja C-osien vesikattokorjauksen hankesuunnitelman siten, että kustannusarvio on 501.500,00 euroa (alv 0 %).

Tiivistelmä

HKL järjesti tarjouskilpailun (39H18, 5.9.2018) Vallilan varikon ja metrovarikon vesikattojen korjausurakat. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä.

Tarjousten vastaanottamisen määräaikaan 3.10.2018 12:00 mennessä HKL ei saanut yhtään tarjousta.

HKL lähetti rajoitetulla tarjouskyselyllä sähköpostitse tarjouspyynnön kahdeksalletoista (18) urakoitsijalle 28.1.2019 edellä mainituista korjausurakoista.

Metrovarikon vesikattojen ja julkisivujen korjausurakkaan antoi tarjouksen yksi (1) tarjoaja:

        AL-Katot Oy

Vallilan varikon vesikaton korjausurakkaan tarjouksen antoi kaksi (2) tarjoajaa:

        AL-Katot Oy

        Eristysmestarit Oy

Toimittajan valinta

Molempien urakoiden osalta tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset palveluiden toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti. Ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 100 %. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen soveltuvuusvaatimuksissa.

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen Vallilan varikon vesikaton korjausurakasta antoi AL-Katot Oy.

Ainoan tarjouksen metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausurakasta antoi AL-Katot Oy. Hankintayksikön arvioinnin mukaan AL-Katot Oy:n Oy:n tarjous on vastaa markkinoiden hintatasoa ja se alittaa myös hankesuunnitelmissa urakalle varatun enimmäishinnan. Edellä mainitun perusteella tarjous voidaan hyväksyä, vaikka kyseiseen urakkaan saatiin vain yksi tarjous.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko Vallilan varikon vesikaton korjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Hallintopäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Yksikön johtaja

 

Hankinta-asiantuntija

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566