Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

07.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43

Informaatio Kunnossapitoyksikön henkilöstöresursoinnista

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Paavo Aarnio, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 21348

paavo.aarnio(a)hel.fi

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Paavo Aarnio, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 21348

paavo.aarnio(a)hel.fi

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566