Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

07.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 41

Liikenneliikelaitoksen vuosikertomus 2018

HEL 2019-002409 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti omasta puolestaan hyväksyä liikenneliikelaitoksen vuosikertomuksen vuodelta 2018 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1

VUOSIKERTOMUS_2018_johtokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuonna 2018 matkustajamäärät niin metro-, raitio- kuin lauttaliikenteessä kuin kaupunkipyöräpalvelussa kasvoivat ja länsimetron liikennöinti vakiintui. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia.

Syyskuussa HKL jätti HSL:lle tarjoutumisen kantakaupungin raitioliikenteen ja Raide-Jokerin liikenteen hoidosta. Operatiivisen toiminnan tehostamisen myötä HKL pystyi tarjoamaan raitioliikenteen operointia 11 prosenttia nykyisen sopimuksen hintatasoa edullisemmin.

Länsimetron radan ja asemien ylläpidon toimintatapoja kehitettiin ja resursointia tarkennettiin. Kantametron asetinlaitteen uusiminen eteni niin, että uusi asetinlaite otettiin onnistuneesti käyttöön tammikuussa 2019. Kaupunginhallitus hyväksyi raitiotievarikoiden kehittämissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan raitioliikenteen laajenemiseen. Raide-Jokerin suunnittelu eteni ja kustannusarvio tarkentui. Helsingin kaupungin liityntäpysäköintipaikat siirtyivät HKL:n vastuulle.

Keskeisimpinä kehittämisen aiheina olivat operatiivinen tehokkuus, omaisuuden hallinta ja turvallisuus. Vuositasolla toimintaa on tehostettu jo 5 miljoonalla eurolla ja toteutuksessa on toimenpiteitä 3 miljoonan euron mittaluokassa. Omaisuudenhallintaa, hankearviointia, kustannusohjausta ja laadunhallintaa kehitettiin. Turvallisuuden kehitysohjelman puitteissa kehitettiin turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa.

Liikenteen luotettavuustavoitteet eivät toteutuneet, mutta loppuvuotta kohden ongelmia saatiin ratkottua ja pitkällä aikavälillä tavoitetaso vaikuttaa realistiselta.

Asiakaskokemus ei ollut toivotulla tasolla mm. raitioliikenteen palvelumuutoksista ja länsimetron liikenteen aloituksen haasteista johtuen. Länsimetron haltuunotto ja niin HKL:lle kuin Länsimetro Oy:lle uusien toimintamallien käyttöönotto aiheuttivat notkahduksen myös kumppaniemme tyytyväisyydessä. Toimintaa kehitetään tulosten perusteella.

HKL on muuttanut toimintamalleja viime vuosina ja asemaamme joukkoliikenteen toteuttajana ravistellaan. Kunta10-henkilöstötutkimuksen laskeneet tulokset ovat luonnollinen reaktio tähän epävarmuuteen. 2018 panostettiin mm. esimiestyön ja osaamisen kehittämiseen, kuljettajien työhyvinvointiin ja ajoergonomiaan sekä työturvallisuuteen.

Ympäristötavoitteet toteutuivat melko hyvin. Liikennöinnin suoritteeseen suhteutettu energiankulutus väheni, mutta kiinteistöjen kulutus kasvoi huomattavasti uusien metroasemien käyttöönotosta johtuen. Käyttöön otettiin metron ajonopastusjärjestelmä DAS, jolla tavoitellaan energiansäästöä. Metrovarikon aurinkovoimalan asentaminen aloitettiin ja raitioliikenteen melua vähennettiin syväuraisia vaihteita asentamalla.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1

VUOSIKERTOMUS_2018_johtokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566