Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (2)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

07.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Informaatio metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmästä (TOMERA)

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 16.6.2015 oikeuttaa HKL:n tekemään hankintasopimuksen metroliikenteen kaluston ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä, sen ylläpidosta ja jatkokehityksestä puitesopimusjärjestelynä tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Vianova Systems Finland Oy:n kanssa (16.6.2015/§ 110 HKL- Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmähankinta.)

Toiminnanohjausjärjestelmän projekti ei ole toteutunut suunnitelmallisesti lukuisista toimittajaneuvotteluista huolimatta. Hankkeen tilanteesta annetaan selostus kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Toni Jurva, yksikön johtaja, puhelin: 310 34825

toni.jurva(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 50

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 30.09.2017 § 40

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.07.2017 § 23

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 20.04.2017 § 38

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.12.2016 § 122

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.12.2016 § 120

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 110

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.12.2014 § 202

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566