Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskeva hankinta

HEL 2019-001374 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakkasopimuksen Nordhaus Partners Oy:n kanssa niin, että urakan kokonaiskauppahinta on 1.277.777 euron (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta voi olla yhteensä enintään 191.666 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Tiimipäällikkö

 

Hankinta-asiantuntija

 

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintasuunnitelma

Hallissa tehtyjen mittausten perusteella kiskojen kunnon on todettu olevan huono ja kiskot ovat elinkaarensa lopussa. Nykyisten kiskojen poistaminen ja uusien kiskojen asentaminen ovat ainoa teknisesti ja taloudellisesti järkevä vaihtoehto korjata hallin kiskot käyttökuntoon.

Varikon kantavat rakenteet ovat pääsääntöisesti alkuperäisessä kunnossa. Elinkaaren eri vaiheissa rakenteita on vahvistettu senhetkisten käyttötarpeiden mukaisesti. Kohteessa on tehty lattialaatan ja kiskopilareiden ja -palkkien betonirakenteiden kuntotutkimus, jonka mukaan kiskopilareissa ja -palkeissa sekä hallien kattoa kannattelevien pilareiden lattialaatan alapuolisilta osilta rakenteet ovat kunnoltaan ja lujuudeltaan kriittisessä kunnossa ja niitä on vahvistettava.

Hanke sisältää raitiovaunuvarikon alkuperäisten kiskojen uusimisen ja kiskoja kannattelevien rakenteiden vahvistamisen hallien 1-3 sisäpuolisilta osilta, käsittäen raidekohtaisia toimenpiteitä kaikilla raiteilla 1-18.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti edellä olevilla perusteilla hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4.995.000 euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Hankinnan kulku

HKL järjesti tarjouskilpailun 59H18 Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta. Hankinta toteutettiin EU-kynnysarvon alittavana avoimena kilpailutuksena.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 18.12.2018 Internet-osoitteessa tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 25.1.2019 mennessä.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen jättänyt tarjoaja oli Nordhaus Partners Oy. HKL on asiantuntemuksellaan arvioinut, että saatu tarjous vastaa markkinoiden hintatasoa ja on siten hyväksyttävällä tasolla.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Tiimipäällikkö

 

Hankinta-asiantuntija

 

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566