Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilaaminen

HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Elisa Oyj:ltä HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluita ajalla 1.1.2019 - 31.8.2020 yhteensä enintään 100.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, IT-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

IT-päällikkö

 

IT-suunnittelija

 

Hallintojohtaja

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintopalveluiden tilaaminen on tarpeen ja välttämätöntä, jotta HKL:n hallinnolliset järjestelmät ja työasemat voivat ylipäätään toimia.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin Hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välillä tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140/3.5.2007).

HKL:n ja Elisa Oyj:n välinen liittymissopimus lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008 alkaen, niin kauan, kun Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välinen puitesopimus on voimassa.

Aiemmat päätökset:
Toimitusjohtajan päätös 50§, 22.5.2017              
Toimitusjohtajan päätös 75§, 8.6.2016                
Toimitusjohtajan päätös 70§, 6.8.2015                
Toimitusjohtajan päätös 82 §, 13.10.2014           
Toimitusjohtajan päätös 76 §, 8.8.2013               

Tämän päätöksen jälkeen HKL:n on tilannut HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluita Elisa Oyj:ltä yhteensä enintään 598.815,00 eurolla (alv 0%).

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, IT-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

IT-päällikkö

 

IT-suunnittelija

 

Hallintojohtaja

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.05.2017 § 50

HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa Elisa Oyj:ltä suorahankintana tilattavan HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilausta 4600000970 (aiempi tilausnumero on 4100012600) yhteensä 100.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Tämän päätöksen jälkeen HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluita on tilattu 1.1.2008 alkaen yhteensä 498.815,00 eurolla (alv 0 %).

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välillä tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140,
3.5.2007).

HKL:n ja Elisa Oyj:n välinen liittymissopimus lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008 alkaen, niin kauan, kun Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välinen puitesopimus on voimassa.

Aiemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 75§, 8.6.2016          
Toimitusjohtajan päätös 70§, 6.8.2015          
Toimitusjohtajan päätös 82 §, 13.10.2014
Toimitusjohtajan päätös 76 §, 8.8.2013

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2016 § 75

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566