Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluita koskeva hankinta

HEL 2019-000618 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan HKL:n käyttöön IT-laitteita, kuten työasemia, taulutietokoneita, näyttöjä ja tarvikkeita sekä niihin liittyvät palveluita ajalla 19.12.2018 - 18.12.2020 IT-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimuksen H015-18, 19.12.2018 puitesopimustoimittajilta seuraavasti:

        Turun Tietokeskus Oyö:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,

        Telia Finland Oyj:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,

        Atea Finland Oy:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,

        Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,

niin, että HKL siis tilaa nyt hyväksyttävän puitejärjestelyn mukaisesti IT-laitteita ja palveluita yhteensä enintään 720.000 eurolla (alv 0 %).

Puitejärjestelyn ensisijainen sopimustoimittaja on Turun Tietokeskus Oy.

Käsittely

Esittelijän muutti esittelijän perustelut -jakson toisen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti:

"Sopimuskausi on 19.12.2018 - 18.12.2020. Hankinta tehdään sopimuskauden aikana ensisijaisesti kulloinkin priorisoidulta sopimustoimittajalta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden…"

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, IT-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

IT-päällikkö

 

IT-suunnittelija

 

Hallintojohtaja

 

Hankintasuunnittelija

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikön päätökseen 240 §, 27.11.2018 IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut sekä sopijapuolten (Tilaajat) Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n sekä puitesopimustoimittajien välisiin puitesopimuksiin.

Sopimuskausi on 19.12.2018 - 18.12.2020. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella optiovuodella. Päätös option käytöstä tehdään viimeistään kolme kuukautta ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä. Tilaajat tekevät päätöksen optiovuoden käytöstä kunkin vuoden osalta erikseen tai molemmista optiovuosista kerralla.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 30 §: Hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, 45 §:ssä tarkoitettua puitejärjestelyä taikka
52 §:ssä tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, IT-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

IT-päällikkö

 

IT-suunnittelija

 

Hallintojohtaja

 

Hankintasuunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566