Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Raitiotieurakiskojen profiilihiontatöiden hankinta

HEL 2019-001847 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään suorahankintana raitiotieurakiskojen hiontatyöstä kokonaishinnaltaan 770.471 euron (alv 0%) urakkasopimuksen Schweerbau GmbH:n kanssa, sekä tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkauppahinta on enintään 77.047 euroa (alv 0 %) eli noin 10 % urakan kokonaiskauppahinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Tekninen asiantuntija

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti 2018 tarjouskilpailun (35H18, 17.9.2018) raitiotieurakiskojen ja metroradan kiskojen profiilihiontatyöstä.

Hankinta jaettiin kahteen eri osakokonaisuuteen: 1) Raitiotieurakiskojen hiontatyö ja 2) metroradan kiskojen hiontatyö. Tarjoajat saivat tarjota joko molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen. Halutessaan molempiin osakokonaisuuksiin tarjoajat saivat antaa tarjotuille raidemetrihinnoille alennusprosentin, joka otettiin huomioon tarjousten vertailussa vertailuhintaa alentavasti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen raitiotieurakiskojen hiontatyöstä jätti neljä (4) toimittajaa: GOLDSCHMIDT-THERMIT RAILSERVICE, JJ-Projekt Oü, LASA Schienentechnik GmbH ja Schweerbau GmbH. Kaikki annetut tarjoukset täyttivät HKL:n asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouskilpailussa valituksi tuli LASA Schienentechnik GmbH:n tarjous. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen valittu toimittaja ilmoitti, ettei tule toteuttamaan palvelua. HKL on reklamoinut LASA Schienentechnik GmbH:lle, ettei HKL hyväksy toimittajan yksipuolista ilmoitusta vetäytyä tarjouksesta. HKL jatkaa asian käsittelyä LASA Schienentechnik GmbH:n kanssa lähiviikkoina.

Raitiotieurakiskojen hiontaurakan toteuttamisen turvaamiseksi toimittajaksi valitaan tarjouskilpailussa toiseksi tullut tarjoaja Schweerbau GmbH, jolta hiontatyö tilataan em. tarjouskilpailuun annetun tarjouksen mukaisin hinnoin. Raitiotieurakiskojen hiontatyön toimittajan hiontatyöhön käyttämä kalusto pitää varata ajoissa eikä työtä ehditä uudelleenkilpailuttamaan hiontatyön varmistamiseksi hankintasopimuksessa määritellyssä aikataulussa. Raitiotieurakiskojen profiilihionnan ennakoitu suoritusajankohta on vuosien 2019 sekä 2020 aikana.

Raitiotieurakiskojen hiontatyöhön valittu tarjoaja Schweerbau GmbH valittiin aikaisemmin johtokunnan päätöksellä 13.12.2018 § 171 metroradan kiskojen hiontatyön toimittajaksi. Koska toimittaja toteuttaa nyt molemmat kilpailutetut urakat, laskutetaan työt toimittajan alun perin antamilla raidemetrihinnoilla, jotka koskevat tilannetta, jossa Schweerbau GmbH saa suorittaakseen molemmat kyseessä olevat urakat. Ko. laskennallinen säästö on noin 40.000 euroa (alv 0 %). Varmuuden vuoksi todetaan, että mikäli urakat olisi toteutettu johtokunnan alun perin päättämällä tavalla osittain LASA Schienentechnik GmbH:n toimesta ja osittain Schweerbau GmbH:n toimesta olisi yhteiskustannus ollut 355.229 euroa halvempi kuin nyt toteutettava ratkaisu, jossa molemmat profiilihiontatyöt tilataan Schweerbau GmbH:lta.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 4: ”sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi”.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 35429

tommy.sohlberg(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Tekninen asiantuntija

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566