Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

Henkilöstöravintolapalveluiden tilaaminen Vallilaan ja metrovarikolle

HEL 2019-001944 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen henkilöstöravintolapalveluiden tuottamisesta Vallilaan ja metrovarikolle suoritetun tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Fazer Food Services Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.4.2019 - 31.3.2022 yhteensä enintään 773.490 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan.

Päättäessään asiasta johtokunta edellytti, että hiilineutraalin Helsingin toimenpiteistä käydään valitun palvelutuottajan kanssa keskustelua ja pyydetään vastaukset toimenpideohjelman kohtiin, jotka koskevat suorahankintaa.

Käsittely

Johtokunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan kappaleen:
Päättäessään asiasta johtokunta edellyttää, että hiilineutraalin Helsingin toimenpiteistä käydään valitun palvelutuottajan kanssa keskustelua ja pyydetään vastaukset toimenpideohjelman kohtiin, jotka koskevat suorahankintaa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Sami Keskimäki, hr-suunnittelija, puhelin: 310 34869

sami.keskimaki(a)hel.fi

Marianne Väkeväinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 35677

marianne.vakevainen(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Hallintojohtaja

Liite 1

Henkilöstöpäällikkö

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

HR-suunnittelija

Liite 1

Hankintapäällikkö

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.10.2014 Palmia -liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen siirtämisen Helsingin kaupungin kokonaan omistamalle Palmia -liikelaitoksen edellä mainittuja toimintoja välittömästi jatkavalle toimeksisaajalle. HKL on toteuttanut Helsingin kaupunginhallituksen 20.10.2014 kehotusta solmia siirtymäaikajärjestelyn mukaisesti 31.12.2014 mennessä palveluyhtiön kanssa määräaikaiset sopimukset palveluyhtiön tuottamista palveluista ja kilpailuttamaan palvelut määräaikaisten sopimusten päättymisen jälkeen. Sopimus on laadittu osana kaikkia Helsingin kaupungin virastoja koskevaa siirtymäaikajärjestelyä. Siirtymäaikajärjestelyn sopimus HKL:n ja Palmia Oy:n välillä päättyy 29.3.2019.

HKL järjesti avoimena menettely tarjouskilpailun HKL järjesti avoimena menettelynä tarjouskilpailun (45H18, 17.12.2018) HKL:n henkilöstöravintolapalveluiden tuottamisesta Vallilaan ja metrovarikolle kolmeksi vuodeksi. Hankinnan kohteeseen kuului muun muassa ateria- ja ruokasuunnittelu, ruuanvalmistus sekä laadunhallinta ja seuranta yhteistyössä HKL:n kanssa. 

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 850.000 euroa alitti erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen kynnysarvon, sillä henkilöstöravintolapalvelut (ruokala- ja ateriapalvelut) kuuluvat erityisalojen hankintalain liitteessä C mainittuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä muihin erityisiin palveluihin, joiden kynnysarvo on 1.000.000 euroa. 

Tarjousten jättämisen määräaika oli 31.1.2019. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) yritystä:

        Palmia Oy; ja

        Fazer Food Services Oy

Tarjoajan soveltuvuudelle asetetut pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Molemmat edellä mainitut tarjouksen jättäneet yritykset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen kokonaistaloudellista edullisuutta ratkaisuperusteena seuraavasti:

        Hinta 70 pistettä

        Laatu 30 pistettä

Vertailussa halvin hinta sai 70 pistettä ja muut tarjoukset vertailtiin kaavalla halvin hinta/tarjottu hinta x 70. Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella. Arvioinnin suoritti HKL:n työntekijöistä muodostettu arviointiryhmä käyttäen arviointiperusteina tarjouspyynnössä mainittuja kriteerejä.  Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat:

        Palmia Oy 94 pistettä

        Fazer Food Services Oy 100 pistettä

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Sami Keskimäki, hr-suunnittelija, puhelin: 310 34869

sami.keskimaki(a)hel.fi

Marianne Väkeväinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 35677

marianne.vakevainen(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Hallintojohtaja

Liite 1

Henkilöstöpäällikkö

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

HR-suunnittelija

Liite 1

Hankintapäällikkö

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566