Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36

HKL:n järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin tilaaminen

HEL 2019-001648 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen HKL:n toiminta-alueen järjestyksenvalvonnan hankinnasta tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Palmia Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.11.2019 – 31.10.2023 hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin niin, että sopimuskaudella hankittavien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelujen kokonaiskauppahinta on yhteensä enintään 28.800.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään sopimuksen HKL:n kiinteistöjen vartioinnista tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen Avarn Security Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.11.2019 – 31.10.2023 hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin siten, että sopimuskaudella hankittavien variointipalvelujen kokonaiskauppahinta on yhteensä enintään 576.000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n jatkamaan molempia edellä mainittuja nyt päätettäviä sopimuksia enintään kahden (2) vuoden optiokauden ajan aina yksi (1) vuosi kerrallaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504

juhana.hietaranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kirjanpito

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Hallintojohtaja

 

Hallintapäällikkö

 

Turvallisuuspäällikkö

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena ovat HKL:n järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut sen toiminta-alueella. Hankinnalla hallitaan toimintaan ja omaisuuteen liittyviä riskejä sekä ylläpidetään ja parannetaan asiakkaiden turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja matkustusviihtyvyyttä. HKL:n hankkimat järjestyksenvalvonta- ja variointipalvelut ovat keskeisessä roolissa myös esimerkiksi metron asiakaspalvelutilanteissa ja matkustajien kohtaamisessa, mihin hankinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Järjestyksenvalvontaa ja vartiointia koskevien palvelukuvaus on määritelty yksityiskohtaisesti hankinta-asiakirjoissa.

Hankinnan kohteena on edellä selvitetyn määrittelyn mukaisesti myös länsimetro ja länsimetron asemat kokonaisuudessaan. HKL on eri vaiheissa informoinut myös Länsimetro Oy:tä hankinnan toteuttamisesta, viimeksi 11.2.2019 tehtävästä päätösehdotuksesta.

Hankinta jaettiin tarjouspyynnössä kahteen osaan:
Osa 1. Järjestyksenvalvonta HKL:n hallinnoinnissa olevilla liikenneasemilla ja  joukkoliikenteen  kulkuneuvoissa
Osa 2. Piirivartiointi HKL:n hallinnoimissa kiinteistöissä ja kohteissa

Tarjoajat saivat tarjota joko molempiin tai vain toiseen osakokonaisuuteen.

Järjestyksenvalvontapalveluiden osalta kyseessä on lain yksityisistä turvallisuuspalveluista 28 § mukainen toimeksianto, jossa järjestyksenvalvojat ylläpitävät järjestystä poliisin apuna järjestyksenvalvonta-alueilla, joita ovat mm. metroasemat, metrojunat ja raitiovaunut. Järjestyksenvalvonta- ja vartiointiresurssit toimivat HKL:n turvavalvomon alaisuudessa ja yhteistyössä HKL:n henkilöstön kanssa. Toiminta toteutetaan käyttämällä sekä paikallisia järjestyksenvalvojia että liikennevälineissä tai autolla liikkuvia partioita.

Piirivartioinnin toimeksiannossa ylläpidetään turvallisuutta valvomalla HKL:n hallinnoimia kohteita kuten varikoita, liikenneasemien taukopaikkoja ja liityntäpysäköintikohteita. Piirivartioinnin toimeksiannolla tuetaan osittain myös metron kohteiden valvontaa.

Hankinnan kulku

HKL järjesti neuvottelumenettelynä tarjouskilpailun (38H18, 9.11.2018) HKL:n kiinteistöjen järjestyksenvalvonnasta ja vartioinnista.

Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo ylitti erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 §:n kynnysarvon ja hankinnasta tehtiin HILMA-ilmoitus 2018-023667 14.11.2018. Tarjouskilpailussa käydyt kierrokset näkyvät alla.

Menettelyssä millä tahansa vähimmäisvaatimukset täyttävällä yrityksellä oli oikeus jättää osallistumishakemus ja sen yhteydessä alustava tarjous.

Osallistumishakemuksen ja alustavan tarjouksen määräaika oli 3.12.2018.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen ja alustavan tarjouksen jätti kolme (3) yritystä.

        Palmia Oy

        Avarn Security Oy

        Securitas Oy

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset palvelun toteuttamiseen laadukkaasti tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin alustavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kaikki kolme (3) osallistumishakemuksen jättänyttä yritystä täytti vaaditut vähimmäisvaatimukset.

Neuvottelumenettelyyn valittujen ehdokkaiden kanssa käytiin yksi neuvottelukierros 11.12.2018 alustavien tarjousten pohjalta. Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 4.1.2019 ja lopullisten tarjousten vastaanoton määräaika oli 23.1.2019.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät kaikki neuvotteluissa mukana olleet yritykset:

        Palmia Oy

        Avarn Security Oy

        Securitas Oy

Tarjousten valintaperusteet

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen ratkaisuperusteena
kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti molempien osien osalta:

1. Hinta 75 pistettä

Vertailussa halvin hinta sai 75 pistettä ja muut tarjoukset vertailtiin
kaavalla (halvin hinta/tarjottu hinta) * 75 

2. Palvelun laatu 25 pistettä

Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen selvitysten perusteella.

Laatutekijät ja niiden osakokonaisuudet painoarvoineen on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa.

Eniten absoluuttisia pisteitä saanut tarjoaja sai täydet 25 laatupistettä. Muut tarjouksen pisteytettiin kaavalla saadut pisteet/korkeimmat pisteet * 25

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana.

Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat järjestyksenvalvonnan osalta:

Palmia Oy

95,00

Securitas Oy

91,12

Avarn Security

82,49

 

 

Tarjousten yhteispisteet olivat seuraavat vartioinnin osalta:

Avarn Security

90,00

Palmia Oy

71,01

Securitas Oy

70,41

 

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504

juhana.hietaranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kirjanpito

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Hallintojohtaja

 

Hallintapäällikkö

 

Turvallisuuspäällikkö

 

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566