Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

21.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 16.1.2019 § 10, asia/10

Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500)
HEL 2015-011323 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.1.2019 § 6, asia/5

V 16.1.2019, Jätkäsaaren Melkinlaiturin asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12500)
HEL 2015-011323 T 10 03 03

Khs 7.1.2019 § 11, asia/11

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan yhtiön perustaminen
HEL 2018-012815 T 00 00 00

Khs 7.1.2019 § 12, asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 51-52/2018 sekä 1/2019.
===
johtokunnat
- liikenneliikelaitos 19.12.2018

Linkki pöytäkirjaan

Khs 14.1.2019 § 27, asia/15

Lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiselostusluonnoksesta
HEL 2018-011786 T 10 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 21.1.2019 § 34, asia/6

V 30.1.2019, Kansalaistori−Kaisaniemi jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma
HEL 2017-013338 T 10 05 02

Khs 21.1.2019 § 56, asia/28

Metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamista koskeva selostus
HEL 2018-012465 T 08 00 02

Khs 21.1.2019 § 59, asia/31

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 3.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 17.1.2019

Linkki pöytäkirjaan

Khs 28.1.2019 § 68, asia/6

V 13.2.2019, Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515)
HEL 2016-014357 T 10 03 03

Khs 28.1.2019 § 91, asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 4.
===
johtokunnat
- liikenneliikelaitos 25.1.2019

Linkki pöytäkirjaan

Khs 4.2.2019 § 107, asia/16

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021
HEL 2018-010298 T 01 00 00 03

Khs 4.2.2019 § 110, asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 5
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 31.1.2019

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 21.1.2019 § 3, asia/5

Joukkoliikenteen konsultointipalveluja tuottavan perustettavan yhtiön hallituksen nimeäminen
HEL 2018-012815 T 00 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566