Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin seuraavat lisä- ja muutostyöt:

Sähköarina Oy:ltä tilataan sähköurakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä enintään 28 062,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin edellä mainittujen lisä- ja muutostöiden lisäksi seuraavasti:

Rakennusurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä ISS Palvelut Oy:ltä enintään 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sähköurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Sähköarina Oy:ltä enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35728

kari.rossi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti rakennusurakasta tarjouskilpailun (10H18, 11.4.2018) Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemat.

14.6.2018 Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien:

- rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

- LVI-urakan ISS Palvelut Oy:ltä 71.865,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

- sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä kaivuutöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoiden lisä- ja muutostöiden enimmäisarvo tämän päätöksen jälkeen on yhteensä enintään 249.062,34 euroa (alv 0 %) ja urakoiden yhteenlaskettu kokonaisarvo siten 1.312.027,34 euroa (alv 0%).

Urakoiden edetessä on huomattu, että on välttämätöntä tilata suunnitelmiin kuulumattomia lisätöitä, jotta urakat voidaan viedä päätökseen.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Hernesaaren sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 56.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt Meilahden sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman 11.4.2017, § 55.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35728

kari.rossi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2018 § 107

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566