Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

21.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Digitalisaation hyödyntäminen HKL:ssä

HEL 2018-000627 T 00 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on työstänyt omaa digitalisaation tiekarttaansa vuoden 2018 aikana. Johtokunnalle esitetään tärkeimpiä HKL:n digitalisaation suuntaviivoja. Tarkempi selostus kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566