Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

08.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 1.10.2018 § 631, asia/15

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019
HEL 2018-004039 T 00 01 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 22.10.2018 § 688, asia/9

Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023
HEL 2018-010130 T 11 00 01

Linkki pöytäkirjaan

Pormestarin päätöspöytäkirja 15.10.2018 § 146

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen
Päätös
Pormestarin sijainen päätti, ettei hän ota kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 41:
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 11.10.2018

Linkki päätökseen

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566