Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

08.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueen perusparannusurakkaa koskeva hankinta

HEL 2018-009243 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueen perusparannusurakan rakentamisen ja rakennuttamisen Helsingin Kaupunki, Kaupunkiympäristö Rakennuttamiselta yhteensä enintään 969.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan rakennuttamistarjouksen Infra2-18-76 mukaisesti.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Toimitusjohtaja

 

Hallintojohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Isännöitsijä

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hanke koskee Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialuetta. Liityntäpysäköintialue on HKR:ltä siirtyvä liityntäpysäköintihanke ja on sovittu, että RYA/RAKE tekee alueen työt loppuun. Alueella tehdään samanaikaisesti Pohjois-Haagan asemanseudun rakentamista ja perusparannusta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2.182.200,00 eroa (alv 0 %), josta HKL:n osuus rakentamisurakasta on 923.400,00 euroa (alv 0%). Lisäksi HKL:n kustannuksiksi kuuluu rakennuttamispalkkio 46.200,00 euroa (alv 0 %).

Hankesuunnitelma on hyväksytty HKL:n Muu liikenne infra-salkun ohjausryhmässä 23.8.2018.

Toimitusjohtajan hankepäätös 93 §, 17.10.2018:

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä esityksen mukaisen Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueen perusparannusurakan hankesuunnitelman niin, että kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 969.600,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Toimitusjohtaja

 

Hallintojohtaja

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Isännöitsijä

 

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 17.10.2018 § 93

HEL 2018-009243 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueen perusparannusurakan hankesuunnitelman yhteensä enintään 969.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankesuunnitelma on hyväksytty HKL:n omaisuudenhallinnan ohjausryhmässä.

Päätöksen perustelut

Hanke koskee Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintialuetta. Liityntäpysäköintialue on HKR:ltä siirtyvä liityntäpysäköintihanke ja on sovittu, että RYA/RAKE tekee alueen työt loppuun.

Hanke tehdään samanaikaisesti muun Pohjois-Haagan asemanseudun rakentamisen ja perusparannuksen kanssa. HKL:lle kuuluvassa hankkeessa perusparannetaan liityntäpysäköintialue, jolloin nykyistä liityntäpysäköintikapasiteettia saadaan kasvatettua 67 autopaikkaan.

Nyt perusparannettava pysäköintialue sijaitsee kehäradan varressa, joten pysäköintimahdollisuuksien parantuessa, saadaan asiakkaita houkuteltua käyttämään liityntäliikennettä ja näin edistetään joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla.

Liityntäpysäköinnin kehittäminen lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kulkumuoto-osuutta ja siten tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteitta.

Lisätiedot

Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566