Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/8

 

08.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua koskeva hankinta

HEL 2018-010266 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua tarjouspyynnön (33H17) mukaisin hankintakorein yhteensä enintään 3.500.000 euron arvosta (alv 0%). Sopimuskausi on viisi (5) vuotta, alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tekemään tarvittavia sopimustarkennuksia ja -muutoksia.

Tilaukset tehdään hankintakilpailun tulosten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneilta tarjoajilta hankintakoreittain seuraavasti:

        Kantametron hissit kori 1                    Kone Hissit Oy

        Kantametron hissit kori 2                    Kone Hissit Oy

        Kantametron liukuportaat kori 1         Suomen Hissiurakointi Oy

        Kantametron liukuportaat kori 2         Kone Hissit Oy

Lisäksi sopimus oikeuttaa HKL:n käyttämään tarjouspyynnön 33H17 mukaista viiden (5) vuoden optiota länsimetron tasonvaihtolaitteiden kunnossapitoon nykyisen voimassa olevan huoltosopimuksen päätyttyä seuraavasti:

        Länsimetron hissit kori 3                     Kone Hissit Oy

        Länsimetron liukuportaat kori 3          Suomen Hissiurakointi Oy

Tarjouspyynnössä on lisäksi huomioitu kantametron kohteisiin viisi (5) vuotinen optiokausi perussopimuskauden jälkeen.

Optiokausien käytöistä johtokunta päättää erikseen ennen perussopimuskauden päättymistä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Kalervo Kahila, isännöitsijä, puhelin: 310 35945

kalervo.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten vertailutaulukko_

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 33H/17, jossa Kone Hissit Oy ja Suomen Hissiurakointi Oy:n tarjoukset olivat kokonaistaloudellisesti edullisimmat hankintakoreittain tehdyssä vertailussa.

HKL:n hallinnoimilla metroasemilla on yhteensä 239 eri ikäisiä tasonvaihtolaiteita. Suurimmalla osalla laitteista on oma huoltosopimus omine ehtoineen, jolloin kokonaisuuden hallinta on tehotonta. Tasonvaihtolaitteiden huoltoja ovat suorittaneet laitteiden toimittajat. Tällä kilpailutuksella saavutetaan kustannussäästöjen lisäksi sopimusten parempi hallinta sekä hissien ja liukuportaiden käytettävyyden ja kokonaistilan selkeämpi seuranta.

Huoltosopimusten sisältö määriteltiin siten, että hisseille tulee nykyisten sopimusten mukainen kaiken kattava huoltosopimus (täyshuolto) ja liukuportaiden osalta siirrytään kaiken kattavasta täyshuoltosopimuksesta HKL:n määrittelemään huoltosopimuksen sisältöön (perushuolto).

Kustannussäästöpotentiaali hankintakoreittain:

* kilpailutetut kustannukset eivät sisällä liukuportaisiin vaihdettavia varaosia. Varaosien vuosikustannukset ovat arvioita perustuen aikaisempaan menekkiin ja korien laitemäärään.

Hankinnan kulku

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 9.3.2018 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 14.3.2018 tunnuksella 2018/S 051-113877. Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaista neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 13.4.2018 yhteensä neljä (4) kappaletta seuraavilta yrityksiltä:

        Kone Hissit Oy

        Otis Oy

        Schindler Oy

        Suomen Hissiurakointi Oy

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi osallistumispyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaisesti kaikki vähimmäisvaatimukset täyttänyttä ehdokasta mukaan tarjouskilpailuun:

        Kone Hissit Oy

        Otis Oy

        Schindler Oy

        Suomen Hissiurakointi Oy

Alustava tarjouspyyntö sekä neuvottelut

HKL lähetti edellä mainituille ehdokkaille neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt 11.5.2018. Ensimmäinen neuvottelukierron käytiin kesäkuun 2018 aikana. Neuvottelukierroksella käsiteltiin mm. neuvottelumenettelyssä noudatettavia menettelyjä, ehdokkaiden teknistä ja aikataulullista toimintakykyä, tilaajan keskeisiä vaatimuksia hankinnalle sekä ehdokkaiden alustavia ehdotuksia ja näkemyksiä hankinnan toteuttamisesta.

Lopullinen tarjouspyyntö

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 5.9.2018. Lopulliset tarjoukset tuli jättää 21.9.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä lopullisen tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

        Kone Hissit Oy

        Otis Oy

        Suomen Hissiurakointi Oy

Toimittajan valinta

Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset, jonka jälkeen tarjouksille laskettiin vertailuhinta hankintakoreittain tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti:

        Hinnan painoarvo kokonaispisteistä on 70 %.

        Laadun painoarvo on 30 %.

 

Absoluuttiset laatupisteet laskettiin yhteen vertailutaulukossa esitetyllä tavalla. Laatuvertailussa saadut pisteet muutettiin vertailuhintaan vaikuttavaksi laskennalliseksi alennusprosentiksi seuraavasti 1 piste = 1 alennusprosentti.

Laatuvertailussa pisteytettiin seuraavat tarjoajien tarjouksissaan esittämät asiat:

        Palvelukuvaus (maksimipistemäärä 20 pistettä)

        Automaattinen vikadiagnostiikka (maksimipistemäärä 10 pistettä)

Laatuvertailun suoritti HKL:n asiantuntijaryhmä. Laatupisteiden perustelut on esitetty vertailutaulukossa, joka on esityslistan liitteenä (liite 1).

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Kalervo Kahila, isännöitsijä, puhelin: 310 35945

kalervo.kahila(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjousten vertailutaulukko_

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.10.2018 § 140

HEL 2018-010266 T 02 08 02 00

Päätös

Poistettiin.

Käsittely

11.10.2018 Poistettiin

Esittelijä poisti asian esityslistalta. 

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Kalervo Kahila, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 35945

kalervo.kahila(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566