Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

08.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Basware Oyj:n ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ylläpitoa ja verkkolaskujen vastaanottoa koskeva palveluhankinta

HEL 2018-011317 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Basware Oyj:ltä ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän ylläpidon ja verkkolaskujen vastaanottopalvelun kaudella 1.12.2018 – 31.12.2020 yhteensä enintään 85.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Ilmi Koivistoinen, taloussihteeri, puhelin: 310 35106

ilmi.koivistoinen(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Taloussuunnittelupäällikkö

 

Taloussihteeri

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Basware Oyj:n toimittama ostolaskujen käyttöjärjestelmä on ollut käytössä HKL:ssä vuodesta 2002. Järjestelmällä on HKL:ssä 170 käyttäjää. Järjestelmän kautta käsiteltiin noin 21 000 ostolaskua vuonna 2017.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen ja Basware Oyj:n väliseen toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen. Sopimus on astunut voimaan 14.6.2002.

Aiemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 23§, 20.2.2017         77.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 43§, 9.3.2016           39.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 3§, 5.1.2015             30.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 10§, 16.1.2014         34.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 6§, 11.1.2013           34.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 2§, 13.1.2012           30.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 5§, 18.1.2011           24.000,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 16§, 2.2.2010           23.199,96 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 9§, 26.1.2009           16.393,44 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 14§, 14.1.2008         23.625,00 eur (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 4§, 8.1.2007             24.590,16 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 35§, 21.12.2005          22.700,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 3§, 21.1.2005             20.000,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 26§, 10.2.2004           35.000,00 eur (alv 0%)
Hallintojohtajan päätös 23.9.2002 (277 §) ja 24.2.2003 (29 §)  45.115,80 eur (alv 0%)

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: " teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Tämän päätöksen jälkeen ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän ylläpitoa ja verkkolaskujen vastaanottopalvelua on tilattu Basware Oyj:ltä yhteensä 563.624,36 eurolla (alv 0%).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Ilmi Koivistoinen, taloussihteeri, puhelin: 310 35106

ilmi.koivistoinen(a)hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Taloussuunnittelupäällikkö

 

Taloussihteeri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566