Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 119

Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakka

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensä enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 81.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

HKL ja Stockmann Oyj Abp ovat sopineet, että urakkaan liittyvät käytävän ja portaikon rakentamiskustannukset, sekä siihen liittyvät ilmastoinnin muutoksista aiheutuneet kustannukset jaetaan osapuolten kesken erikseen sovitun kustannusjaon mukaisesti.

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 36H/18, 6.7.2018. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde on Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakka. Rakennuskohde käsittää Eteläesplanadi 22, Helsingissä sijaitsevan maanalaisen sähkönsyöttöaseman laajennuksen sekä huoltoporrasrakennuksen rakentamisen.

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja on hyväksynyt päätöksellä 18 §, 26.2.2018 hankesuunnitelman 700.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan saakka. Hankesuunnitelma on käsitelty edellä asian 8 kohdalla. Nyt kysymyksessä olevan hankintapäätöksen mukainen hankinta voidaan toteuttaa edellyttäen, että HKL:n johtokunta on hyväksynyt asian 8 kohdalla käsitellyn hankesuunnitelman korotuksen.

Avoin menettely

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (36H/18, 6.7.2018) Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta. Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvot alittavaa avointa menettelyä. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää tarjouspyyntöasiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun.

Tarjouspyyntö

Tarjousasiakirjojen määräaika oli 6.8.2018 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

        VM Suomalainen Oy

        Rakennus Oy Seppo Turunen

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua Erottajan maanalaisten tilojen rakennusurakasta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1.Hinta 100 %

Halvimman hinnan antanut ehdokas valitaan urakoitsijaksi. Tarjouspyynnön laatukriteerit asetettiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksiksi, eikä niitä näin ollen otettu mukaan vertailutekijöiksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566