Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 122

Informaatio turvallisuuspalvelujen hankinnasta vuosille 2019 - 2024

HEL 2018-007719 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Kai Kalmari, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35343

kai.kalmari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n sopimus nykyisen turvallisuuspalveluja tuottavan Palmia liikelaitoksen kanssa päättyy 31.10.2019.

Hankinta on laajuudeltaan mittava. Tällä hetkellä toimeksiannossa työskentelee noin 170 henkilöä ja hankinnan arvo on suuruusluokkaa 7.000.000 euroa vuodessa. Lisäksi HKL käyttää muita turvallisuuspalveluja tuottavia yrityksiä kohteissa, joiden palvelut eivät sisälly nykyiseen Palmian sopimukseen. Nyt käynnistyvässä hankinnassa on myös tarkoitus kartoittaa, mitä turvallisuuspalveluja voidaan yhdistää tulevaan palvelusopimukseen.

Hankinta toteutetaan erikseen sovittavassa yhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Hankintamalliksi on valittu neuvottelumenettely ja sopimusmalliksi puitesopimusmalli. Tavoitteena on laatia puitesopimus yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa. Tämän tavoitteena on mahdollistaa palvelujen osakokonaisuuksien kilpailuttaminen sopimuksen voimassaolon aikana.

Hankinnasta järjestetään tiedotustilaisuus 28.8.2018 turvallisuuspalveluja tuottaville yrityksille.

Hankinnan etenemisestä ja valmistelusta annetaan tarkempi esittely johtokunnan kokouksissa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Kai Kalmari, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35343

kai.kalmari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566