Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 27. - 28.9.2018

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa nimeämänsä johtokunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville Turussa 27. – 28.9.2018 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Paikallisliikenneliitto r.y. pitää paikallisliikennepäivät 27. – 28.9.2018 Turussa.

Paikallisliikennepäivät kokoavat kattavasti Suomen kaupunkiliikenteen ammattilaiset, asiantuntijat, johtajat ja päättäjät keskustelemaan ja hakemaan uusia ideoita kaupunkiliikenteen kehittämiseksi. Teemoista voidaan tänä vuonna mainita erityisesti seuraavat:

        Kaupungistumiskehitys, runkoliikenteet ja muita vastauksia asiakkaiden liikkumistarpeisiin

        Liikkumisen palvelujen monipuolistaminen

        Liikennevälineiden käyttövoima

        Joukkoliikenne kaupunkiseutujen kehityksen mahdollistajana

        Maksu- ja tietojärjestelmät

        Ratkaisumalleja tulevaisuuteen

 

Asiantuntijaluentojen lisäksi Turussa järjestetään joukkoliikennealan palvelu- ja tuotenäyttely.

Paikallisliikennepäivien osallistumismaksu on 430 euroa/henkilö (+alv).

Paikallisliikennepäivien ohjelma:

https://paikallisliikenneliitto.fi/tapahtuma/tule-paikallisliikennepaiville-27-28-9-2018-turkuun/

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.06.2015 § 107

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa johtokunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan Paikallisliikennepäiville Jyväskylässä 17. – 18.9.2015 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset.

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566