Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 115

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvioaloitteesta, joka koskee Myllypuron metrokorttelin kehittämisen suunnittelua

HEL 2018-003232 T 00 00 03

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

HKL näkee alueen kehittymisen hyvänä asiana ja toteaa myös nykyisen asemakaavan olevan sopiva joukkoliikenteen tarpeisiin Myllypuron alueella.

HKL toteutti Myllypuron metroaseman peruskorjauksen vuosina 2014-2016 ja metroaseman palvelutasoa nostettiin mm. lisäämällä hissi- ja liukuporrasyhteyksiä. Asemalla ei metroliikenteen näkökulmasta ole tarvetta kehittämistoimille lähitulevaisuudessa.

HKL:n näkökulmasta Myllypuron metroasemakorttelin kehityshankkeen suunnittelun rahoituksen tulee tulla hankkeeseen ryhtyvältä. HKL:llä ei ole suunnitelmia lähteä kehittämään metroasemakorttelia eikä HKL ole varautunut siihen investointisuunnitelmissaan vuosille 2019-2028.

Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon metroaseman ja metroliikenteen läheisyys ja siitä mahdollisesti aiheutuvat melu- ja tärinähaitat ympäristölle sekä taata metroliikenteen häiriötön toiminta.

Mahdollisen laajentamisen toteutuksessa on huomioitava metroliikenteen asettamat merkittävät rajoitukset rakentamiselle ja suunnittelulle.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Anne Mannerkorpi, Isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Anne Mannerkorpi, Isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566