Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

HKL:n kiinteistöissä tehtävät rakennusautomaatiojärjestelmän huolto- ja korjaustyöt

HEL 2018-007615 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana HKL:n kiinteistöissä tehtäviä rakennusautomaatiojärjestelmän (RAU) huolto- ja korjaustöitä Caverion Suomi Oy:ltä tarjouksen 4.6.2018 mukaisesti sopimuskaudella 1.9.2018 - 31.12.2024 yhteensä enintään 1.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Marko Hartikainen, lvi-valvoja, puhelin: 310 35580

marko.hartikainen(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinnan valmistelija, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Lvi-valvoja

 

Hankinta-asiantuntija

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusautomaatiojärjestelmän tarkoituksena on ohjata automaattisesti rakennusten lämmitys-, valvonta-, hälytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä. Rakennusautomaatiojärjestelmä on kytketty HKL:n turvavalvomoon.

HKL:n käytössä on Caverion Suomi Oy:n toimittama rakennusautomaatiojärjestelmä. Caverion Suomi Oy on toimittanut rakennusautomaatiojärjestelmän myös länsimetroon.

Rakennusautomaatiojärjestelmän huolto- ja korjaustyöt jaetaan kahteen eri osakokonaisuuteen: automaatiojärjestelmälaitteiston asennuksiin ja huoltotöihin sekä automaatiojärjestelmän ohjelmointiin ja konfigurointiin. HKL:n tekemän selvityksen mukaan automaatiojärjestelmän ohjelmointia ja konfigurointia ilman riskiä liikennöintiin vaikuttavista ongelmista voi tehdä vain Caverion Suomi Oy.

Laite- ja ohjelmistokannan yhdenmukaisuuden pitämiseksi on tarkoituksenmukaista, että rakennusautomaatiojärjestelmän huolto- ja korjaustyöt sekä tarvikkeet tilataan Caverion Suomi Oy:ltä suorahankintana.

Koska osa rakennusautomaatiojärjestelmästä/valvontakeskuksista ovat vanhoja, kyse on töistä, jotka eivät ole ennakoitavissa. Tästä syystä päätöksen kokonaishinta perustuu arvioon HKL:n RAU-järjestelmän ylläpidon ja huollon kustannuksista.

HKL:n tekemän selvityksen perusteella Caverion Suomi Oy:n hinnat ovat markkinatasoiset.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös 127 §, 14.12.2010 150.000,00 euroa (alv 0 %)
Yksikön johtajan päätös 123 §, 21.12.2012 150.000,00 euroa (alv 0 %)
Yksikön johtajan päätös 79 §, 15.8.2013 150.000,00 euroa (alv 0 %)
Yksikön johtajan päätös 119 §, 18.12.2015: 150.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen rakennusautomaatiojärjestelmien huolto- ja
korjaustöitä on tilattu yhteensä enintään 1.600.000,00 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Marko Hartikainen, lvi-valvoja, puhelin: 310 35580

marko.hartikainen(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinnan valmistelija, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Lvi-valvoja

 

Hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566