Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/13

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 30.5.2018 § 144, asia/6

Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-003609 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 13.6.2018 § 177, asia/10

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017
HEL 2017-013629 T 11 00 01

Kvsto 13.6.2018 § 178, asia/11

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma
HEL 2017-010555 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.6.2018 § 399, asia/13

V 13.6.2018, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma
HEL 2017-010555 T 08 00 02

Khs 4.6.2018 § 411, asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 22.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 31.5.2018

Linkki pöytäkirjaan

Khs 11.6.2018 § 428, asia/13

Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma
HEL 2018-002575 T 00 01 04 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 18.6.2018 § 452, asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 14.6.2018

Linkki pöytäkirjaan

Khs 25.6.2018 § 454, asia/2

V 29.8.2018, Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478)
HEL 2017-009234 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaosto 28.5.2018 § 32, asia/6

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021
HEL 2017-011701 T 14 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566