Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

16.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008367 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt Rakennuspartio Oy:ltä lisä- muutostyötarjouksien 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 10 mukaisesti yhteensä enintään 26.362,98 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen ilmastointiurakan lisä- ja muutostyöt Ilmastointinikkarit Oy:ltä lisä-ja muutostyötarjouksen 1 mukaisesti yhteensä enintään 8.418,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen rakennusautomaatiourakan lisä- ja muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä lisä- ja muutostyötarjouksen 1 mukaisesti yhteensä enintään 1.640,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa hankkimaan urakan lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 150.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Kirjanpito

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankinta perustuu Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjausta koskeviin urakkasopimuksiin. Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Esittelijän perustelut

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisä- ja muutostyöt:

2. Lisääntyneet asbestipurut                          1.599,50 euroa (alv 0 %)

3. Olevan puuston poisto                               1.187,70 euroa (alv 0 %)

4. Sepelin hävitys ongelmajätteenä                2.916,20 euroa (alv 0 %)

6. Kellarin katon turkkilevyt                            2.334,18 euroa (alv 0 %)

7. Pintalattioiden U-terästen poistot                5.919,72 euroa (alv 0 %)

8. Vesikattomuutokset                                   10.170,35 euroa (alv 0 %)

10. Muuntajaseinän aukot                              2.235,33 euroa (alv 0 %)

Nyt päätettävänä olevat ilmastointiurakan lisä- ja muutostyöt:

1. Palopeltilisäykset                                        8.418,00 euroa (alv 0 %)

Nyt päätettävänä olevat rakennusautomaatiourakan lisä- ja muutostyöt:

1. Revisio 2 muutokset                                    1.640,00 euroa (alv 0 %)

Näiden lisätöiden jälkeen urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 36.420,98 eurolla (alv 0 %).

Tämän päätöksen jälkeen Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.501.980,98 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Kirjanpito

 

Yksikön johtaja

 

Hankepäällikkö

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566