Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/9

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 105

Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raitovaunujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla

HEL 2018-006503 T 02 08 01 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) muuttamaan Transtech Oy:n (Transtech) kanssa 24.3.2011 tehtyä hankintasopimusta (Hankintasopimus) niin, että Hankintasopimuksen kohtaan 3.1 sisältyvä vaatimus siitä, että raitiovaunujen tulee olla keskenään samanlaisia, toteutetaan esisarjan raitiovaunujen 401 ja 402 osalta niin, että näiden HKL:n jo lopullisesti puuteluetteloilla vastaanottamien (FAC) matkustajaliikenteessä olevien raitiovaunujen omistusoikeus siirtyy takaisin Transtechille ja HKL samalla hankkii suorahankintana Transtechilta ko. esisarjan raitiovaunut korvaavat uudet raitiovaunut, jotka ovat samanlaisia kuin sarjassa toimitetut Artic -raitiovaunut.

Johtokunta päätti samalla hyväksyä edellä olevaan sopimusjärjestelyyn liittyen seuraavaa:

        Esisarjan raitiovaunut korvaavien kahden (2) uuden Artic -keskustaraitiovaunun hinta määräytyy alkuperäisen Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti ja niin, että hintaa määritettäessä otetaan huomioon hankintaan sisältyvät kaikki sarjassa valmistettuihin raitiovaunuihin tilatut lisätyöt kuitenkin niin, että lisätöihin mahdollisesti sisältynyttä kertasuoritusta ei enää makseta niin,  että uusien korvaavien raitiovaunujen hinta on yhteensä 2.840.421 euroa (alv 0 %, hintataso 3/2018)

        HKL saa hyvityksenä kahta uutta raitiovaunua hankittaessa kummastakin esisarjan raitiovaunusta 401 ja 402  2.216.667 euroa eli yhteensä 4.433.333 euroa (alv 0 %, hintataso 3/2018)

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Kalustoinsinööri

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Transtechin kanssa tehdyn Hankintasopimuksen kohdan 3.1 mukaan:

Toimitettavien raitiovaunujen tulee olla keskenään samanlaisia. Mahdolliset poikkeamat voivat olla vain vähäisiä eivätkä ne saa vaikuttaa huonontavasti raitiovaunujen käytettävyyteen, huollettavuuteen tai kunnossapidettävyyteen eivätkä nostaa kunnossapidon kustannuksia.

Esisarjan raitiovaunut nrot 401 ja 402 poikkeavat rakenteeltaan monilta osin perussarjan muista raitiovaunuista nrot 403 – 440. Käytännössä tämä merkitsee, että esisarjan raitiovaunujen ylläpito, huolto ja korjaus/kunnossapidettävyys tulevat olennaisesti sarjassa valmistettuja perussarjan raitiovaunuja, raitiovaunut nrot 403 – 440, kalliimmaksi, mikä merkitsee, että Transtechin tulisi Hankintasopimuksen edellä tarkoitetun velvoitteen vuoksi tehdä esisarjan raitiovaunuihin merkittäviä muutoksia, jotta ne täyttäisivät Hankintasopimuksessa määritetyn vaatimuksen hyväksyttävästä samanlaisuudesta muiden perussarjan raitiovaunujen kanssa. Tarpeelliset korjaustyöt olisivat myös niiden laajuuden vuoksi pitkäkestoisia.

Edellä olevan perusteella Transtech ja HKL ovat neuvotelleet, että esisarjan raitiovaunujen nrot 401 ja 402 omistusoikeus siirtyy tehtävällä sopimusmuutoksella takaisin Transtechille ja HKL samalla korvaa nämä kaksi esisarjan raitiovaunua Transtechin toimittamilla uusilla raitiovaunuilla, jotka ovat täysin samanlaisia kuin muut perussarjan Artic -raitiovaunut. Menettelyllä ei siis ole vaikutusta perussarjassa toimitettavien raitiovaunujen kokonaismäärään. Osapuolet sopimusmuutoksella vain sopivat, miten esisarjan raitiovaunut tulee toimittaa lopullisesti samanlaisina kuin muut perussarjan raitiovaunut Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 korvaaminen perussarjan sarjassa valmistettuja raitiovaunujen kanssa samanlaisilla raitiovaunuilla aikataulutetaan sillä tavoin, että HKL koko ajan varmistaa, että vuosina 2018 ja 2019 HKL:llä on käytettävissä riittävä määrä raitiovaunukalustoa liikenteen hoitamista varten, vaikka kaikki Variotram -raitiovaunut nyt poistuvat vuoden 2019 alusta liikenteestä.

Tehtävällä lisäsopimuksella Transtechille palautettavien kahden esisarjan raitiovaunun hyvityshintaa (takaisinostohintaa) määritettäessä on otettu huomioon seuraavat seikat:

        Lähtökohtana on ollut raitiovaunujen alkuperäinen hankintahinta

        Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan vähennyksenä on otettu huomioon niiden matkustajaliikenteeseen käyttöajalta laskettu pääoma-arvon vähennys (poisto)

        Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan vähennyksenä on otettu huomioon HKL:n hyväksi tullut ko. raitiovaunujen takuuajan huolto Hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti

        Raitiovaunujen nrot 401 ja 402 hyvityshinnan lisäyksenä on otettu huomioon HKL:n hyväksi sopimusjärjestelystä tuleva sovittu kertakorvaus.

Edellä olevan perusteella HKL saa hyvityksenä esisarjan raitiovaunuista nrot 401 ja 402 kummastakin 2.216.667 euroa (alv 0 %) eli yhteensä 4.433.333 euroa (alv 0 %).

Vastaavasti HKL maksaa esisarjan raitiovaunut korvaavista uusista raitiovaunuista Hankintasopimuksen mukaisen hankintahinnan (hintataso 3/2018) yhteensä 2.760.289,00 euroa (alv 0 %) ja kaikkine perussarjan raitiovaunuihin tilattuine lisätöineen 80.132,00 euroa (alv 0 %) yhteensä 2.840.421 euroa (alv 0 %).

Edellä olevan perusteella HKL:n maksettavaksi jää tehtävän lisäsopimuksen perusteella 0,63 milj. euroa/raitiovaunu (alv 0 %) eli yhteensä 1,26 milj. euroa (0 %), kun molemmat esisarjan raitiovaunut edellä selostetun sopimusjärjestelyn mukaisesti korvataan Transtechin toimittamilla uusilla perussarjan raitiovaunujen kanssa täysin samanlaisilla raitiovaunuilla.

HKL:n tietojen mukaan Transtechin tarkoituksena on myydä raitiovaunut hankkimalleen ulkopuoliselle asiakkaalle.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Kalustoinsinööri

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566