Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Kahden ratakuorma-auton hankinta

HEL 2018-006449 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan kaksi (2) ratakuorma-autoa hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Teräspyörä Oy:ltä yhteensä enintään 5,8 milj. euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Ratakuorma-autot hankitaan Teräspyörä Oy:ltä seuraavasti:

        1. ratakuorma-auton HKL tilaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen elokuussa 2018 kiinteään 2.668.000,00 euron enimmäishintaan (alv 0 %)

        2. ratakuorma-auto HKL tilaa viimeistään kolmenkymmenen (30) kuukauden kuluttua hankintasopimuksen allekirjoituksesta.

Toisen ratakuorma-auton kauppahintaan tehdään indeksitarkistus ennen tilauksen tekemistä seuraavasti:

Edellä ilmoitettu hinta on joulukuun 2017 tasossa ja se on kiinteä elokuun loppuun 2018 saakka, minkä jälkeen toisen ratakuorma-auton hintaa voidaan tarkistaa sovitulla indeksiehdolla liitteessä 1. olevan hintakaavan mukaisesti.

Hankintapäätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy johtokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 (§ 94) tekemän hankesuunnitelmaesityksen.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että Teräspyörä Oy:ltä tehtävän tilauksen kokonaishinta on yhteensä enintään 5,8 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Indeksikorotuslaskelma

2

Liite 2. Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 2

Infran kunnossapitopäällikkö

Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntija

Liite 1
Liite 2

Projekti-insinööri

Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan kaksi (2) ratakuorma-autoa hankinta-asiakirjoista lähemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Teräspyörä Oy:ltä yhteensä enintään 5.336.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Ratakuorma-autot hankitaan Teräspyörä Oy:ltä seuraavasti:

        1. ratakuorma-auton HKL tilaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen elokuussa 2018 kiinteään 2.668.000,00 euron enimmäishintaan (alv 0 %)

        2. ratakuorma-auto HKL tilaa viimeistään kolmenkymmenen (30) kuukauden kuluttua hankintasopimuksen allekirjoituksesta.

Toisen ratakuorma-auton kauppahintaan tehdään indeksitarkistus ennen tilauksen tekemistä seuraavasti:

Edellä ilmoitettu hinta on joulukuun 2017 tasossa ja se on kiinteä elokuun loppuun 2018 saakka, minkä jälkeen toisen ratakuorma-auton hintaa voidaan tarkistaa sovitulla indeksiehdolla liitteessä 1. olevan hintakaavan mukaisesti.

Hankintapäätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy johtokunnan asiasta kaupunginhallitukselle 31.5.2018 (§ 94) tekemän hankesuunnitelmaesityksen.

Esittelijän perustelut

Ratakuorma-autoja käytetään metroradan rakennus-, huolto- ja korjaustöihin mukaan lukien asemat. Niiden avulla kuljetetaan henkilökuntaa ja tavaraa lavalla tai tavaravaunuja hinaten työkohteeseen tunnelin kautta. Jokainen ratakuorma-auto on varustettu nosturilla, joka toimii sekä henkilönostimena (nostokorivarustus) että tavallisena nosturina jolla voidaan nostaa ja haalata materiaalia ja muita työtarvikkeita.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen myötä ratakilometrien määrä lisääntyi 21 km:sta 35 km:iin ja jatkoa on edelleen rakenteilla 7 km. Asemien määrä on jo lisääntynyt 17:sta 25:een. Huolto- ja korjauskohteiden määrä on kasvanut vastaavasti. Radalla voidaan tehdä huolto- ja korjaustöitä vain liikenneseisokin aikana eli yöllä, joten valtaosa huoltokohteista tarvitsee oman ratakuorma-autonsa, jotta kaikki työt saadaan tehtyä rajoitetussa ajassa.

Hankesuunnitelma

Kahden ratakuorma-auton hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunnassa 9.4.2015 (§ 69) ja sitä on korotettu teknisten tarpeiden muututtua neuvottelumenettelyn aikana HKL:n johtokunnan esityksestä 31.5.2018 (§ 94) Helsingin kaupunginhallitukselle. Hankesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 11.6.2018. Johtokunnan käsiteltävänä oleva hankintapäätös tehdään ehdolla, että hankesuunnitelma hyväksytään kaupunginhallituksessa esitetyssä muodossa.

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Hankinnasta on 17.6.2016 julkaistu rajoitetun menettelyn hankintailmoitus (nro 2016-016503) ja korjausilmoitus Hilma-ilmoituskanavalla 18.7.2016.

Korjausilmoituksessa täsmennettiin soveltuvuusvaatimuksia.

Osallistumishakemuksia saatiin määräaikaan 15.8.2016 klo 12:00 mennessä yhteensä kolme (3) kappaletta seuraavilta ehdokkailta:

        Robel Bahnbaumachinen GmbH

        Teräspyörä-Steelwheel Oy

        Plasser & Theurer GmbH

Kaikki osallistumishakemuksen määräaikaan mennessä jättäneet ryhmittymät täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset ja ne valittiin kaikki tarjouskilpailuun.

Tarjouskilpailu

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin tarjouskilpailuun valituille toimittajille 1.9.2016 ja tarjoukset saatiin kaikilta tarjouskilpailuun valituilta 31.10.2016 klo 12:00 mennessä.

Yksikään saatu tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen ja ne olisi pitänyt hylätä. Tästä syystä hankintayksikkö päätti siirtyä hankinnassa neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn siirtymisen kirje lähetettiin tarjoajille 20.1.2017 ja kutsut neuvotteluihin lähetettiin 30.1.2017.

Tarjoajat saivat kommentoida alkuperäisen hankinnan soveltuvuutta sille asetettuihin teknisiin vaatimuksiin sekä laatupisteytystä ennen neuvotteluita. Tarjoajia pyydettiin laatimaan kommenteista dokumentti, jota voitaisiin käsitellä 1. neuvottelukierroksella. Ensimmäiset neuvottelut käytiin kolmen tarjoajan kanssa 2. – 9.3.2017.

Ensimmäisen neuvottelun jälkeen ratakuorma-autojen teknistä määrittelyä täsmennettiin sekä laatupisteytystä muutettiin. Muutetut tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin toimittajille kommentoitavaksi. Lisäksi sovittiin 2. neuvottelukierros, joka toteutettiin kolmen tarjoajan kanssa 6. – 7.6.2017.

Toisen neuvottelukierroksen aikana kävi ilmi, että kaksi tarjoajaa (Robel ja Plasser) eivät tulisi tarjoamaan teknisen määrittelyn kaksiakselista ratakuorma-autoa. Molempien toimittajien mielestä sitä ei ollut mahdollista toteuttaa muiden teknisessä määrittelyssä mainittujen reunaehtojen kuten mm. akselipainojen rajoissa. Näillä molemmilla valmistajilla on alalta huomattavan pitkä kokemus.

Tästä syystä lopullisesta teknisestä määrittelystä poistettiin maininta akselien määrästä sekä yksinkertaistettiin pisteytystä. Tarjoajalta vaadittavien elinkaarikustannusten sijaan määriteltiin tietyille rakenteellisille ratkaisuille lisähinta, joka lisättäisiin vertailuhintaan.

Lisähinnan suuruus oli arvio siitä, kuinka paljon ko. rakenteen ylläpito maksaa ratakuorma-auton koko suunnitellun neljänkymmenen (40) vuoden elinkaaren aikana.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 12.10.2017 ja hankinnan lisäkirje kaupallisten ehtojen muutoksesta toisen auton tilaamisen aikataulusta 23.11.2017.

Määräajan umpeuduttua 29.12.2017 klo 12:00 vaihtoehtoiset tarjoukset olivat jättäneet kaksi toimittajaa:

        Robel Bahnbaumachinen GmbH

        Teräspyörä-Steelwheel Oy

Teräspyörä-Steelwheel Oy jätti kaksi (2) vaihtoehtoista tarjousta ja Robel Bahnbaumachinen GmbH jätti kolme (3) vaihtoehtoista tarjousta.

Robelin tarjoamat vaihtoehdot koskivat yhtä neliakselista ratakuorma-autoa kolmella eri takuuajalla (12/24/36 kk). Tarjous oli HKL:n laatiman tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyn mukainen.

Teräspyörä teki tarjoukset sekä kaksi- että neliakselisesta ratakuorma-autosta. Molemmat tarjotut autot näyttivät täyttävän vetovoimakriteerit mutta kaksiakselisen auton kohdalla oli käytetty 35 % suurempaa kitkakerrointa kuin neliakselisen kohdalla. Tällaista eroa ei voida pitää uskottavana, joten kaksiakselinen vaihtoehto hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Muut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne voitiin vertailla.

Tarjousten vertailuperusteet

Hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti:

        hinta 60 %

        laatu 40 %

Tarjoajien laatu- ja hintapisteet yhteenlaskettuna löytyvät liitteenä olevasta vertailutaulukosta (liite 2).

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa sai Teräspyörä-Steelwheel Oy.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa syntyy sopimuksen allekirjoituksella.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Nina Sundell, hankintapäällikkö, puhelin: 310 35701

nina.sundell(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1. Indeksikorotuslaskelma

2

Liite 2. Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1
Liite 2

Kirjanpito

Liite 1
Liite 2

Sopimussihteeri

Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Liite 1
Liite 2

Infran kunnossapitopäällikkö

Liite 1
Liite 2

Hankinta-asiantuntija

Liite 1
Liite 2

Projekti-insinööri

Liite 1
Liite 2

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566