Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Hankinta, Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan tilaaminen, Liikennelaitos

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien:

-rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

-LVI-urakan ISS Palvelut Oy:ltä 71.865,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

-sähköurakan Sähköarina Oy:ltä 98.300,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä kaivuutöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia hankinnan kestäessä esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennus-, LVI- ja sähköurakan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.118.965,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

Artturi Lähdetie

yksikön johtaja

Lisätiedot

Pekka Korpela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinnan valmistelija, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde on Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakat.

Avoin menettely

HKL järjesti rakennusurakasta tarjouskilpailun (10H18, 11.4.2018) Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemat.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvot alittavaa avointa menettelyä. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää tarjouspyyntöasiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun.

Tarjouspyyntö

Tarjousasiakirjojen määräaika oli 4.5.2018 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraaviin urakoihin seuraavilta tarjoajilta:

Rakennusurakka
- Oy Rakennuspartio
- Rakennus Oy Seppo Turunen

LVI-urakka
- MM Talotekniikka Oy
- ISS Palvelut Oy

Sähköurakka
- Sähköarina Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakasta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavalta urakalta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Tarjousten ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan osuus oli 100 %.

Halvimman hinnan antanut ehdokas valitaan urakoitsijaksi. Tarjouspyynnön laatukriteerit asetettiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksiksi, eikä niitä näin ollen otettu mukaan vertailutekijöiksi.

Esittelijä

Artturi Lähdetie

yksikön johtaja

Lisätiedot

Pekka Korpela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Tuomas Alakurtti, hankinnan valmistelija, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566