Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 25.4.2018 § 89, asia/8

Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma
HEL 2016-014135 T 08 00 02

Kvsto 25.4.2018 § 90, asia/9

Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus)
HEL 2014-003386 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kvsto 16.5.2018 § 102, asia/5

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Kvsto 16.5.2018 § 105, asia/8

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157 T 10 03 03

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.5.2018 § 276, asia/3

V 16.5.2018, Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1)
HEL 2015-008157 T 10 03 03

Khs 7.5.2018 § 278, asia/5

V 16.5.2018, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Khs 7.5.2018 § 326, asia/54


Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 3.5.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 14.5.2018 § 330, asia/4

V 30.5.2018, Matalalattiaisten raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-003609 T 08 00 02

Khs 14.5.2018 § 349, asia/23

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan)
HEL 2017-011585 T 08 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 21.5.2018 § 364, asia/7

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet
HEL 2018-003126 T 00 01 04 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 28.5.2018 § 372, asia/3

V 13.6.2018, Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12474)
HEL 2016-012437 T 10 03 03

Khs 28.5.2018 § 386, asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 23.5.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566