Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

14.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä

HEL 2018-004685 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hyväksyä Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätöstä 3.5.2018 (§ 75) Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintaa vaatimuksessa esitettyjen vaatimuskohtien 1 ja 2 osalta. Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä Atea Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen vaatimuskohdan 3 osalta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti poistaa 3.5.2018 (§ 75) tekemänsä hankintapäätöksen koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintaa sekä tehdä uuden oikaistun hankintapäätöksen seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hankkia Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 297.294,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE 1_Atea Oy hankintaoikaisuvaatimus

2

LIITE 2_Korjattu vertailutaulukko 1.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hankintapäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

It-päällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Lakimies

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 3.5.2018 (§ 75) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Hankinta perustui HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun, joka järjestettiin rajoitettua menettelyä käyttäen minikilpailutuksena Helsingin kaupungin hankintakeskuksen puitesopimuksen H029-14 tietotekniikan laitteet mukaisesti.

Hankintakeskuksen kilpailuttaman puitejärjestelyn kohteena olivat tietotekniikan laitteiden ja siihen kuuluvien palveluiden toimittaminen tilaajalle. Tarjouksen valintaperusteena käytettiin kokonaishinnaltaan alinta hintaa. Puitejärjestelyn sopimuskausi optiot mukaan luettuna on enintään neljä (4) vuotta. Hankintayksiköt voivat tehdä puitejärjestelyyn perustuvia hankintoja koko puitejärjestelyn sopimuskauden ajan siten, että yksittäinen puitejärjestelyssä tehtävä hankinta voi jatkua neljä (4) vuotta yli puitejärjestelyn sopimuskauden.

Asianosaisia koskeva päätös on annettu tarjoajille tiedoksi sähköpostitse 9.5.2018. Tarjoajille oli toimitettu hankintapäätöksen liitteenä muutoksenhakuohje sekä tarjousten vertailutaulukko.

2. Sovellettava lainsäädäntö

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (laki 1398/2016, jälj.”uusi erityisalojen hankintalaki”) 133 §:n siirtymäsäännösten mukaan ennen lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenettelyihin sovelletaan uuden erityisalojen hankintalain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Hankintalainsäädännön uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä 108/2016 todetaan lainsäädännön siirtymäsäännöksiä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa, että ennen uuden hankintalain voimaantuloa aloitettuihin puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin hankintoihin sovelletaan aiemman hankintalainsäädännön säännöksiä koko puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan, vaikka ne tehtäisiin ehdotetun lain voimaantulon jälkeen.

HKL:n tekemä minikilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen kilpailuttamaan IT-laitteiden ja tähän kokonaisuuteen liittyvien palveluiden puitejärjestelyyn, jonka hankintapäätös on tehty 20.10.2014. Puitejärjestelyn hankintasopimus on allekirjoitettu 10.12.2014.

Koska puitejärjestely, johon HKL:n johtokunnan tekemä hankintapäätös perustuu, on aloitettu ennen uuden hankintalain voimaantuloa, sovelletaan asiaan erityisalojen hankintalakia (laki 349/2007), joka oli voimassa 31.12.2016 saakka.

3. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (”erityisalojen hankintalaki”) 65 §:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan vastaavasti, mitä hankintaoikaisusta laissa julkisista hankinnoista (348/2007) (”hankintalaki”) 80–83 §:ssä säädetään.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Erityisalojen hankintalain 60 §:n mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Asianosaisen tulee tehdä hankintaoikaisu hankintayksikön päätöksestä tai muusta toimenpiteestä samassa ajassa kuin missä valitus markkinaoikeudelle on tehtävä. Asianosaisen määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista.

Hankintapäätös on annettu tarjoajille tiedoksi 9.5.2018 ja Atea Finland Oy on saanut hankintapäätöksen tiedoksi samana päivänä. Määräaika hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on päättynyt 23.5.2018 klo 16:00. Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 23.5.2018 klo 15:15, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Asiassa ei ole haettu hankintalain 86 §:n mukaista käsittelylupaa markkinaoikeudelta.

4. Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

5. Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Atea vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

  1. kumoaa virheellisen hankintapäätöksensä,
  2. tutkii vastaanottamiensa tarjousten vertailuhinnat uudelleen sekä
  3. kilpailuttaa hankinnan uudelleen.

Atea perustelee hankintaoikaisuvaatimustaan sillä, että saatujen tarjousten hinnat eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia, koska Atean tarjouksessa ohjelmistolisenssejä ja huoltosopimusta koskevat yksikköhinnat on kerrottu viidellä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut, että nykyisten VMWare-lisenssien ylläpitoa tulee tarjota viidelle vuodelle ja, että nykyisten VMWare-lisenssien tulee sisältyä myös viiden vuoden sopimukseen. Tarjouspyynnössä on määritelty, että ohjelmistolisenssi hankitaan viideksi vuodeksi ja tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan lisenssi hinta yhdelle vuodelle (”€/vuotta”), joka on kerrottu tarjousvertailussa luvulla 5.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut, että hankinta käsittää takuuhuoltosopimuksen kaikille tarjouspyynnössä määritellyille laitteille viideksi (5) vuodeksi ilman matkakorvauksia tai muita lisäkuluja. Tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan huoltosopimuksen hinta yhdelle vuodelle (”€/vuotta”), joka on kerrottu tarjousvertailussa luvulla 5.

Atea oli tarjousta jättäessään määritellyt ohjelmistolisenssin sekä takuuhuoltosopimuksen yksikköhinnaksi viiden (5) vuoden hinnan tarjouspyynnössä määritellyn yhden (1) vuoden hinnan sijaan. Ko. yksikköhinta on koskenut näin ollen koko viiden vuoden sopimuskautta. Tarjoushintojen laskennassa tämä viiden vuoden yksikköhinta on kuitenkin kerrottu vielä kerran viidellä vuodella, jolloin Atean tarjouksissaan ilmoittamat hinnat eivät enää ole olleet vertailukelpoisia. Tämän virheen korjaamiseksi Atea on pyytänyt, että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos tutkii tarjousten vertailuhinnat uudelleen sekä kilpailuttaa hankinnan uudelleen. Atean hankintaoikaisuvaatimus on päätösehdotuksen liitteessä.

Hankintalain lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouskilpailussa tarjouksensa sisällöstä ja tulkintatilanteissa tarjoukseen liittyvät epäselvyydet tulee tulkita laatijansa vahingoksi (ks. esim. MAO:320/08, KKO:2008:57). Samalla tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintayksikkö kuvaa hankinnan kohteen ja tarjousten valintaan vaikuttavat seikat tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

HKL on Atean tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta tarkistanut molempien tarjoajien jättämien tarjouspyynnössä edellytettyjen tarjousten osien hinnat. Tarkistuksessa on käynyt ilmi, että Atean lisäksi myös tarjouskilpailun voittanut Dustin Finland Oy on tehnyt saman virheen ohjelmistolisenssien sekä huoltosopimuksen hinnan ilmoittamisessa. Molemmat tarjoajat ovat siten ilmoittaneet tarjouksissaan viiden vuoden hinnat, jotka on tarjousvertailussa otettu laskuvirheestä johtuen huomioon viisinkertaisena. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus on siten molempien tarjoajien osalta tulkittu virheellisesti siten, että tarjousvertailussa käytetyt kokonaishinnat ovat olleet vääriä, mutta virheen korjaaminen ei muuta kilpailun lopputulosta.

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintayksikkö voi tehdä hankintaoikaisun esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö havaitsee tarjousten vertailussa tapahtuneen pisteytysvirheen (HE 190/2009, s. 54).

Koska tarjousten vertailussa käytetyt hinnat ovat perustuneet virheelliseen ohjelmistolisenssien sekä huoltosopimuksen vertailuhinnan laskentatapaan, on asiassa tehty liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätös perustunut virheeseen lain soveltamisessa, jonka hankintayksikkö voi korjata itseoikaisuna. Koska hankintayksikön päätös voidaan korjata itseoikaisuna, ei asiassa ole tarvetta kilpailuttaa hankintaa uudestaan Atean vaatimuksen mukaisesti.

6. Hankintapäätöksen oikaiseminen

Koska kummankin tarjoajan tarjoukset ovat sisältäneet täysin samat virheet tarjouksien hintojen ilmoittamisessa, voidaan tarjoukset saattaa vertailukelpoiseksi suorittamalla tarjousvertailu uudestaan. Kummallekaan tarjoajalle ei ole annettu mahdollisuutta parantaa hintojaan vaan tarjousten vertailussa on otettu huomioon sekä Atean että Dustinin osalta ohjelmistolisenssien ja huoltosopimuksen hinnat, jotka tarjoajat ovat jo alkuperäisissä tarjouksissaan ilmoittaneet viidelle (5) vuodelle laskettuna.

Hankintapäätöksen varten laadittu uusi tarjousten vertailutaulukko on päätösehdotuksen liitteessä kaksi (2). Hintojen korjaamisen seurauksena Atea Finland Oy:n kokonaishinta hankinnalle ilman arvonlisäveroa on 365.585,88 euroa ja Dustin Finland Oy:n kokonaishinta hankinnalle ilman arvonlisäveroa on 297.294,00 euroa.

Johtokunnalle esitetään näin ollen, että se päättää hankkia Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 297.294,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE 1_Atea Oy hankintaoikaisuvaatimus

2

LIITE 2_Korjattu vertailutaulukko 1.6.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Hankintapäällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

It-päällikkö

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Lakimies

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Hankinta

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.05.2018 § 75

HEL 2018-004685 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön asennettuna Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 511.590,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566