Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

31.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan konsultoinnin puitejärjestely

HEL 2017-005782 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana konsulttityötä operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan tehokkuusohjelmien tukemiseen puitejärjestelynä yhteensä enintään 985.000,00 euron (alv 0%) arvosta kaudella 11.5.2017-31.12.2019.

Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 460.000,00 eurolla siten, että puitejärjestelyn kokonaissumma on yhteensä enintään 985.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankintapäällikkö

 

Kehittämispäällikkö

 

Valor Partners Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 23H17, 5.4.2017 Operatiivisen tehokkuuden konsultoinnin puitejärjestelystä noin kolmen (3) vuoden aikana. Tarjouskilpailu järjestettiin EU-menettelyn mukaisena avoimena menettelynä ja siitä ilmoitettiin julkisesti 5.4.2017 Tarjouspalvelu.fi -Internet-osoitteessa ja Hilma/EU:n virallisessa lehdessä 130937-2017.

Puitejärjestelyn kokonaissummaa on tarkoituksenmukaista korottaa, jotta voidaan varmistaa molempien tehokkuusohjelmien toimenpiteiden toteutuminen ja kustannusten ohjautuminen haluttuun lopputulokseen halutussa laajuudessa. Toimeksiannolla varmistetaan 140 milj. euron vuosittaisen investointivolyymin laadukas ja kustannustehokas toteutus sekä noin 14 milj. euron vuosittaiset säästöt operatiivisessa toiminnassa. Tehokkuusohjelmien edellyttävä työmäärä on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi, erityisesti omaisuudenhallinnan osalta. Laaja-alaisten suunnitelmien laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi ulkopuolisen osaamisen tarve on välttämätön.

Yhteistyö konsulttiyritys Valor Partners Oy:n kanssa on ollut toimivaa ja lisäarvoa tuottavaa. Jatkuvuuden takaamiseksi ja kokonaisuuden yhtenäisenä pitämiseksi on perustellusti tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta käyttää tehokkuusohjelmien jatkotyöstössä samaa konsulttiyritystä, joka on tarjonnut palvelun tähän saakka.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 93 §, 23.5.2017: 525.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 985.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Hankintapäällikkö

 

Kehittämispäällikkö

 

Valor Partners Oy

 

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.05.2017 § 93

HEL 2017-005782 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään operatiivisen konsultoinnin puitesopimuksen ainoan tarjouksen tehneen Valor Partners Oy:n kanssa niin, että hankinnan kokonaishinta on yhteensä enintään 525.000,00 euroa (alv 0 %).

Sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka ja konsultointityötä tilataan sopimuskauden aikana todellisen tarpeen mukaan.

Lisäksi johtokunta päätti edellyttää, että kehitysohjelmien etenemisestä raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti siten, että raportissa esitetään myös kehitysohjelmien toteutuksessa käytettyjen HKL:n ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.

Käsittely

23.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätökseen seuraava uusi teksti.

Johtokunta päätti edellyttää, että kehitysohjelmien etenemisestä raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti siten, että raportissa esitetään myös kehitysohjelmien toteutuksessa käytettyjen HKL:n ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566