Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

31.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Ratakuorma-auton hankinnan hankesuunnitelma

HEL 2018-004411 T 00 01 04 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ratakuorma-auton hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 6,3 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE_Hankesuunnitelma ratakuorma-auto 290318

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksiköiden johtajat

Liite 1

Kunnossapitopäällikkö

Liite 1

Muun tuotanto-omaisuuden salkkuvastaava

Liite 1

Metron ratamestari

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ratakuorma-autojen alkuperäinen tarveselvitys on tehty jo vuonna 2015. Tuon perusteella 9.4.2015 on hyväksytty hankesuunnitelma kokonaisarvoltaan 3,46 milj. euroa sisältäen kaksi kaksiakselista ratakuorma-autoa viiden vuoden huoltosopimuksineen.

Tämän jälkeisessä neuvottelumenettelyssä on selvinnyt, että HKL:n tarpeisiin sopivin ratkaisu on kaksi 4-akselista ratakuorma-autoa, jotka yhteen kytkettyinä pystyvät turvallisesti vetämään suuret kiskokuormat ilman, että akselipainot ylittävät Helsingin puoleisen metro-osuuden siltojen sallimat arvot. Lisäksi ajoneuvo on ainoastaan 4-akselisena toteutuksena riittävän vakaa Länsimetron tunnelien vaatimiin nosto-operaatioihin. Nämä Länsimetron rakenteen mukanaan tuomat haasteet eivät olleet tiedossa alkuperäistä hankesuunnitelmaa tehtäessä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE_Hankesuunnitelma ratakuorma-auto 290318

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksiköiden johtajat

Liite 1

Kunnossapitopäällikkö

Liite 1

Muun tuotanto-omaisuuden salkkuvastaava

Liite 1

Metron ratamestari

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 53250

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566