Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

08.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 1 – 4/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja

§ 1 – 7

Yhteiset palvelut, hallintojohtaja

§ 1 – 3

Toiminnanohjaus, yksikön johtaja

§ 1

Infra ja kalusto, yksikön johtaja

§ 1 – 16

Kunnossapito, yksikön johtaja

§ 1 – 8

Liikennöinti, yksikön johtaja

§ 1

 

 

Linkki päätöksiin

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566