Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

08.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden hankinta vuonna 2018

HEL 2018-001219 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimuksen raitoteiden katukiveys- ja saumaustöistä sopimuskaudelle 1.1.2018 – 31.12.2018 Kivilinja Oy:n kanssa.

Raitioteiden katukiveys- ja saumaustöitä tilataan puitejärjestelyyn valitulta toimittajalta sopimuskauden aikana yhteensä enintään 630.000,00 eurolla (alv 0 %). Hankittavien töiden laajuuden määrittelyssä on otettu huomioon yöaikaan toteutettavat työvaiheet (ei vaunuliikennettä & vähäinen liikenne), mikä korottaa osaltaan kokonaiskustannuksia noin 12 %.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n käyttämään tarvittaessa optio-oikeutta tilattaessa vuoden 2019 töitä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla kokonaisarvoltaan enintään 630.000,00 eurolla (alv 0 %). Tilauksessa on huomioitu yöaikaan toteutettavat työvaiheet (ei vaunuliikennettä & vähäinen liikenne), mikä korottaa osaltaan kokonaiskustannuksia noin 12 %.

Lisäksi johtokunta päätti, että katukiveys- ja saumaustöiden puitejärjestelyn hankittavien töiden kokonaishinta Kivilinja Oy:ltä voi olla tämän hankintapäätöksen perusteella yhteensä enintään 1.260.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jari Hartikainen, työnjohtaja, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Hankintapäällikkö

 

Työnjohtaja

 

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena ovat erityyppiset katukiveys- ja saumaustyöt, joita toteutetaan HKL:n raitiotieratojen korjaus- ja kunnossapitokohteissa. Lisäksi tehdään muita erilaisia kivialan töitä, kuten ruohoradan kiveyksiä ja tarvittavia ratatöihin liittyviä bitumisaumaustöitä. Näitä em. kiveys- ja saumaustöitä tullaan toteuttamaan vuonna 2018 rataohjelman mukaisesti noin 20 eri työkohteessa. Näiden lisäksi toteutetaan pienempiä korjauskohteita, jotka sisältävät em. katukiveys- ja saumaustöitä.

Edellinen puitesopimus raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöistä oli vuodelle 2017 ja optiona vuodelle 2018 (HKL JK:n päätös § 10/19.1.2017), joka oli kokonaisarvoltaan yhteensä 1.597.380,00 euroa (2 x 798.690,00 euroa). Hankinnan toteuma vuotena 2017 oli 498.422,23 euroa. 2018 optiota ei käytetty.

Nyt tehtävä päätös perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 64H/17 raitiotieradan katukiveys- ja saumaustöiden hankinnasta. Tarjouksen tuli sisältää yhden vuoden työt ajalla 1.1.2018 – 31.12.2018.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin alle EU-kynnysarvon avointa menettelyä. Tarjouspyyntö ilmoitettiin julkisesti 18.12.2017 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Aikarajaan 15.1.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksia tuli yhteensä yksi (1) kappale seuraavalta toimittajalta:

        Kivilinja Oy

Toimittajan valinta

Tarjouskilpailuun 64H/17 ainoan tarjouksen jättänyt yritys oli Kivilinja Oy. Kivilinja Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja tarjouksen hintataso on markkinahintainen ja täten hyväksyttävällä tasolla. Edelliseen kaksivuotiseen kauteen nähden hintataso pysyi samana.

Optio: Tilaaja varaa oikeuden suorahankintaa käyttäen tilauksen jatkamiseen alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä enintään yhden vuoden ajaksi (optiokausi).

Tilaaja tulee ilmoittamaan 1.11.2018 mennessä käytetäänkö optio-oikeutta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Toni Jurva

Lisätiedot

Jari Hartikainen, työnjohtaja, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Hankintapäällikkö

 

Työnjohtaja

 

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566