Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/6

 

08.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 22.1.2018 § 31 asia/12

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 3.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 18.1.2018
===

Linkki pöytäkirjaan

Pormestari 31.12.2017 § 116

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Pormestari päätti, ettei hän ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 51
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 20.12.2017
===

Linkki päätökseen

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566