Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Liikenneliikelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

HEL 2018-000292 T 02 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2017 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä

Yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kaupunginkanslia

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarviossa HKL:n sitovat tavoitteet olivat:

        Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)

        Liikennöintikustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys)

        Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasolla (raitioliikenteessä 4,04 ja metroliikenteessä 4,19)

        Liikennöinnin luotettavuus säilyy v. 2016 tasolla (raitioliikenteessä 99,84 %, metroliikenteessä 99,84 %)

        Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat vuoden 2016 tasosta (raitioliikenteessä 4,22 ja metroliikenteessä 4,18)

HKL on saavuttamassa kahdeksasta (8) sitovasta tavoitteesta viisi (5). Metroliikenteen asiakastyytyväisyys sekä matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus niin raitio- kuin metroliikenteessä jäävät myös tavoitteesta.

Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2017.

Tuottavuuskehitystä koskeva tavoite

HKL saavuttaa tuottavuuskehitystavoitteen. Raitioliikenteen laajennukset elokuussa 2017, metroliikenteen vuorovälin lyhennys elokuussa 2016 sekä Länsimetron aloitus marraskuussa 2017 ovat lisänneet HKL:n paikkakilometrejä. HKL:n kokonaismenoissa ei ole tapahtunut vastaavaan suuruista lisäystä vuodesta 2016. 

Asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet

Asiakastyytyväisyyttä mitataan liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5), joka raitioliikenteessä oli 4,06  ja metroliikenteessä 4,10. Tavoite 4,04 saavutettiin raitioliikenteessä, mutta metroliikenteessä jäätiin huomattavasti tavoitteen 4,19 alle. Metron liikennöitsijäarvosanaan vaikuttivat laskevasti alkuvuonna liikenteen pysäyttäneet useat tekniset viat sekä länsimetron aloituksen epävarmuustekijät ja ongelmat.

Liikennöinnin luotettavuutta koskeva tavoite

Raitio- ja metroliikenteen luotettavuustavoitteet toteutuivat. Raitioliikenteen luotettavuus oli 99,85 % ja metroliikenteen 99,89 %.

Matkustajien kokemaa järjestystä ja turvallisuutta koskevat tavoitteet

Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus jäivät alle tavoitetason niin raitio- kuin metroliikenteessä. Raitioliikenteen arvosana oli 4,21, joka oli niukasti alle tavoitteen 4,22. Metroliikenteen arvosana 4,15 jäi alle tavoitteen 4,18. Metromatkustajien turvallisuuden tunteeseen vaikuttivat länsimetron koeajojen sekä liikennöinnin aloituksen tuomat odottamattomat liikennöintiongelmat.

Esittelijä

Yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi(a)hel.fi

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kaupunginkanslia

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro