Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/5

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle: LVM:n lausuntopyyntö luonnoksesta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaksi

HEL 2017-013749 T 08 00 00

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle LVM:n Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman luonnoksesta.

HKL:llä Helsingin metro- ja raitioliikenteen tuottajana sekä asema- ja ratainfrastruktuurin omistajana on merkittävä rooli raideliikenteen ympäristön houkuttelevuuden ja toimivan hyvin hoidetun infran onnistumisen varmistajana. HKL haluaa myös osaltaan varmistaa kävelyn, pyöräilyn ja muiden kestävien liikennemuotojen kehittymisen Helsingissä. HKL vastaa Helsingissä kaupunkipyöräpalvelusta ja liityntäpysäköinnistä vastuullaan olevilla asemilla ja pysäkeillä. Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen osana matkaketjua yhdessä joukkoliikenteen kanssa on HKL:n tavoitteiden mukaista ja parantaa myös muun joukkoliikenteen palvelutasoa ja saavutettavuutta.

Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjämäärät ovat olleet odotettuakin suurempia, käyttöä on ollut kansainvälisestikin vertaillen paljon. Verkosto palvelee tehokkaasti koko Helsingin tiiveintä osaa ja asemia on koko alueella tiheästi, jolloin asiakkaalla on aina lähtiessään ja määränpäässään pyöräasema lähettyvillä. Palvelu toimii tehokkaasti myös yhdessä joukkoliikenteen kanssa, käytetyimmät kaupunkipyöräasemat sijaitsevat joukkoliikenteen solmukohdissa, juna- ja metroasemilla.

Joukkoliikenteen solmukohtien polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksien on todettu kyselyiden ja palautteen perusteella olevan tärkeä tekijä pyöräilyn sujuvuudessa. Erityisesti pysäköinnin sujuvaan sijaintiin ja turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, hyvien telineiden ja toimivan sosiaalista kontrollia tuovan sijoittelun keinoin.

Pysäköinnin parantamisen toteutumisessa keskeistä on kustannusten selkeä ja sovittu jako jo päätösvaiheessa, jotta hankkeita voidaan käynnistää. Rahoitusta voitaisiin määritellä sujuvasti esimerkiksi MAL-sopimuksen kautta. Tärkeää on selkeä resurssien osoittaminen ja sitoutuminen.

Toimenpiteiden ja vastuutahojen selkeä määrittely edesauttaa toteutumista merkittävästi ja pyöräilyyn kannustamisen ja tukevien palveluiden toimenpiteitä on syytä suunnitella kootusti valmiiksi.  Esimerkiksi HKL:n jo kahdessa kohteessa toteuttama pyöräkeskuspalvelu on uudenlaista pyöräilyn tukemista, liikkumismuodon helpottamista. Lisäksi HKL on edistänyt mahdollisuuksia yhdistää pyöräily osaksi useista liikennemuodoista koostuvia matkaketjuja mahdollistamalla polkupyörän kuljettamisen metrossa näille erikseen osoitetuissa tiloissa. Tällaisten pyörän käyttämistä helpottavien palveluiden monistaminen voisi olla yksi edistämiskeino, kuten myös pyöräkeskustoiminnan laajentaminen pysäköintilaitostyyppisiksi palveluita tarjoaviksi ratkaisuiksi suurimmissa kohteissa, kuten tärkeimmissä raideliikenteen solmukohdissa.

Pyöräilypalveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien asianosaisten toimijoiden kesken jakaisi tietoa ja helpottaisi toteuttamista, joten mainitun kaupunkipyöräfoorumin lisäksi myös muihin osa-alueisiin keskittyvä pyöräilyfoorumin järjestäminen voisi olla kannatettavaa.

Käsittely

Esittelijän muutos: Muutetaan lausunnon toiseksi viimeinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Toimenpiteiden ja vastuutahojen selkeä määrittely edesauttaa toteutumista merkittävästi ja pyöräilyyn kannustamisen ja tukevien palveluiden toimenpiteitä on syytä suunnitella kootusti valmiiksi.  Esimerkiksi HKL:n jo kahdessa kohteessa toteuttama pyöräkeskuspalvelu on uudenlaista pyöräilyn tukemista, liikkumismuodon helpottamista. Lisäksi HKL on edistänyt mahdollisuuksia yhdistää pyöräily osaksi useista liikennemuodoista koostuvia matkaketjuja mahdollistamalla polkupyörän kuljettamisen metrossa näille erikseen osoitetuissa tiloissa. Tällaisten pyörän käyttämistä helpottavien palveluiden monistaminen voisi olla yksi edistämiskeino, kuten myös pyöräkeskustoiminnan laajentaminen pysäköintilaitostyyppisiksi palveluita tarjoaviksi ratkaisuiksi suurimmissa kohteissa, kuten tärkeimmissä raideliikenteen solmukohdissa.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle LVM:n Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman luonnoksesta.

HKL:llä Helsingin metro- ja raitioliikenteen tuottajana sekä asema- ja ratainfrastruktuurin omistajana on merkittävä rooli raideliikenteen ympäristön houkuttelevuuden ja toimivan hyvin hoidetun infran onnistumisen varmistajana. HKL haluaa myös osaltaan varmistaa kävelyn, pyöräilyn ja muiden kestävien liikennemuotojen kehittymisen Helsingissä. HKL vastaa Helsingissä kaupunkipyöräpalvelusta ja liityntäpysäköinnistä vastuullaan olevilla asemilla ja pysäkeillä. Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen osana matkaketjua yhdessä joukkoliikenteen kanssa on HKL:n tavoitteiden mukaista ja parantaa myös muun joukkoliikenteen palvelutasoa ja saavutettavuutta.

Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjämäärät ovat olleet odotettuakin suurempia, käyttöä on ollut kansainvälisestikin vertaillen paljon. Verkosto palvelee tehokkaasti koko Helsingin tiiveintä osaa ja asemia on koko alueella tiheästi, jolloin asiakkaalla on aina lähtiessään ja määränpäässään pyöräasema lähettyvillä. Palvelu toimii tehokkaasti myös yhdessä joukkoliikenteen kanssa, käytetyimmät kaupunkipyöräasemat sijaitsevat joukkoliikenteen solmukohdissa, juna- ja metroasemilla.

Joukkoliikenteen solmukohtien polkupyörien liityntäpysäköintimahdollisuuksien on todettu kyselyiden ja palautteen perusteella olevan tärkeä tekijä pyöräilyn sujuvuudessa. Erityisesti pysäköinnin sujuvaan sijaintiin ja turvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, hyvien telineiden ja toimivan sosiaalista kontrollia tuovan sijoittelun keinoin.

Pysäköinnin parantamisen toteutumisessa keskeistä on kustannusten selkeä ja sovittu jako jo päätösvaiheessa, jotta hankkeita voidaan käynnistää. Rahoitusta voitaisiin määritellä sujuvasti esimerkiksi MAL-sopimuksen kautta. Tärkeää on selkeä resurssien osoittaminen ja sitoutuminen.

Toimenpiteiden ja vastuutahojen selkeä määrittely edesauttaa toteutumista merkittävästi. Esimerkiksi pyöräilyyn kannustamisen ja tukevien palveluiden toimenpiteitä on syytä suunnitella kootusti valmiiksi. Esimerkiksi HKL:n jo kahdessa kohteessa toteuttama pyöräkeskuspalvelu on uudenlaista pyöräilyn tukemista, liikkumismuodon helpottamista. Tällaisten pyörän käyttämistä helpottavien palveluiden monistaminen voisi olla yksi edistämiskeino, kuten myös pyöräkeskustoiminnan laajentaminen pysäköintilaitostyyppisiksi palveluita tarjoaviksi ratkaisuiksi suurimmissa kohteissa, kuten tärkeimmissä raideliikenteen solmukohdissa.

Pyöräilypalveluiden kehittäminen yhdessä kaikkien asianosaisten toimijoiden kesken jakaisi tietoa ja helpottaisi toteuttamista, joten mainitun kaupunkipyöräfoorumin lisäksi myös muihin osa-alueisiin keskittyvä pyöräilyfoorumin järjestäminen voisi olla kannatettavaa.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

LVM on pyytänyt HKL:n lausuntoa 31.1.2018 mennessä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566