Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/10

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelutehtävien tilaaminen

HEL 2017-009820 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Raide-Jokerin varikkojen kehitysvaiheen (KAS–vaiheen) aikaisia suunnittelutehtäviä YIT Oyj:n, Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta konsortiolta niin, että KAS –vaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä HKL:lle aiheutuva kustannusosuus on yhteensä enintään 1.744.183,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n jatkamaan hankkeen suunnittelua ennen hankepäätöksen hyväksyntää.

Varikoiden KAS -vaiheen aikaisten suunnittelutehtävien suunnittelukustannukset ovat Raide-Jokeri-projektin arvion mukaan yhteensä enintään 2.683.358,00 euroa (alv 0 %), mikä kustannus tullaan Raide-Jokeri-projektin johtoryhmän päätöksen mukaan jakamaan hallinnollisen prosenttijaon (65 % / 35 %) mukaan HKL:n ja Espoon kesken. Johtoryhmän päätöksen mukaan toteutusvaiheen kustannusjaosta tullaan sopimaan hankepäätösten yhteydessä erikseen.

Suunnittelukonsortio laskuttaa Raide-Jokerin varikon kehitysvaiheen suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä. HKL puolestaan laskuttaa Espoon osuuden suunnittelukustannuksista Espoolta yhteistyösopimuksen ehtojen ja edellä tässä mainitun kustannusjaon mukaisesti.

HKL:n osuus Raide-Jokerin varikoiden suunnittelukustannuksista on tämän hankintapäätöksen mukaan toteutuvan hankinnan perusteella yhteensä 1.744.183,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Mikko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Projektijohtaja

 

Projektipäällikkö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta on päätöksellään 14.9.2017 (§ 48) päättänyt käyttää Raide-Jokerin suunnittelutehtävien hankintapäätöksessä varatun option koskien Raide-Jokerin varikon kehitysvaiheen suunnittelua, ja oikeuttanut HKL:n tilaamaan hankinnan välivaiheen aikaisia suunnittelutehtäviä Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnittelukonsortiolta.

Varikoiden kehitysvaiheen tavoitteena on välivaiheessa valitun varikkoratkaisun täydentäminen ja tarkentaminen L2-tasoiseksi suunnitelmaksi sekä päästä hankesuunnitelman mukaisiin kustannusarvioihin.

Kehitysvaiheessa jatketaan välivaiheen päättyessä valitun varikkoratkaisun täydentämistä ja viedään suunnitelmat L2-tasoisiksi suunnitelmiksi. L2-tasoiset suunnitelmat sisältävät asemapiirroksen ja ympäristösuunnitelman sekä pohja-, julkisivu- ja leikkauskaaviot. Suunnitelmat sisältävät myös tyyppipiirustukset sekä sisustus- ja kalustesuunnitelmat sekä yleisselosteen ja rakennustapaselostuksen.

Kehitysvaihe alkaa tammikuun 2018 alussa ja tavoitteena on, että kehitysvaiheen päätteeksi laskettava tavoitekustannushinta saadaan valmiiksi heinäkuun 2018 loppuun mennessä. Varikkoa koskeva hankepäätös tehdään vasta tämän jälkeen tavoitekustannuksen mukaisilla kustannustiedoilla.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Mikko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Projektijohtaja

 

Projektipäällikkö

 

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.09.2017 § 48

HEL 2017-009820 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Raide-Jokerin suunnittelutehtävien hankintapäätöksessä varatun option, koskien Raide-Jokerin varikon kehitysvaiheen suunnittelua, ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankinnan välivaiheen aikaisia suunnittelutehtäviä Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnittelukonsortiolta niin, että ns. välivaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä HKL:lle aiheutuva kustannusosuus on yhteensä enintään 339.430 euroa (ilman ALV).

Optiona kuuluvien varikoiden Välivaiheen aikaisten suunnittelutehtävien suunnittelukustannukset ovat Raide-Jokeri-projektin arvion mukaan yhteensä enintään 522.200 euroa (ilman ALV), mikä kustannus tullaan Raide-Jokeri-projektia koskevan yhteistyösopimuksen ehtojen hallinnollisen prosenttijaon (65 % / 35 %) mukaan jakamaan HKL:n ja Espoon kesken. Yhteistyösopimuksen ehtojen mukaan toteutusvaiheen kustannusjaosta tullaan sopimaan hankepäätösten yhteydessä erikseen.

Suunnittelukonsortio laskuttaa Raide-Jokerin varikon kehitysvaiheen suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tuntien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä. HKL puolestaan laskuttaa Espoon osuuden suunnittelukustannuksista Espoolta yhteistyösopimuksen ehtojen ja edellä tässä mainitun kustannusjaon mukaisesti.

HKL:n osuus Raide-Jokerin varikoiden välivaiheen suunnittelukustannuksista on tämän hankintapäätöksen mukaan toteutuvan hankinnan perusteella yhteensä 339 430 euroa (ilman ALV).

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566