Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/13

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjaus

HEL 2018-000225 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tekemään Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen:

        rakennusurakasta (pääurakka) 794.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa

        putkiurakasta 280.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Ilmastointinikkarit Oy:n kanssa

        ilmanvaihtourakasta 54.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Ilmastointinikkarit Oy:n kanssa

        sähköurakasta 187.560,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Sähköarina Oy:n kanssa

Urakoiden yhteenlaskettu arvo on 1.315.560 euroa (alv 0 %).

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 45H/17, 13.10.2017. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus urakoittain, jossa halvimman hinnan painoarvo oli 100 %.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohde on Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, ja sähköurakka.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 9.6.2016, § 114 hyväksyä Siilitien metron syöttöaseman saneerauksen hankesuunnitelman siten, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 4.500.000 euroa (alv 0 %).

Hankintamenettely

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (45H/17, 13.10.2017) Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksesta. Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvot alittavaa avointa menettelyä. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää tarjouspyyntöasiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun.

Tarjouspyyntö

Tarjousasiakirjojen määräaika oli 20.10.2017 kello 12:00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraaviin urakoihin seuraavilta tarjoajilta:

1) Rakennusurakka

        Oy Rakennuspartio

2) Putkiurakka

        Ilmastointinikkarit Oy

3) Ilmanvaihtourakka

        Ilmastointinikkarit Oy

4) Sähköurakka

        Caverion Suomi Oy

        Sähköarina Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen rakennusurakasta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Neuvottelumenettely

Koska yksikään tarjouksista eivät vastanneet HKL:n tarjouspyynnölle esittämiä vaatimuksia, siirryttiin tarjouskilpailussa neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyn tarkoituksena oli saattaa tarjouspyyntöasiakirjat ja saadut tarjoukset vastaamaan HKL:n tarpeita. Neuvottelukierroksen jälkeen julkaistiin lopullinen tarjouspyyntö.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

  1. Hinta 100 %

Halvimman hinnan antanut ehdokas valitaan urakoitsijaksi. Tarjouspyynnön laatukriteerit asetettiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksiksi, eikä niitä näin ollen otettu mukaan vertailutekijöiksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro