Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/7

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

HKL:n vuoden 2018 investoitavien hissi- ja liukuporrasurakoiden urakoista päättäminen

HEL 2018-000081 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan vuoden 2018 hissi- ja liukuporrasurakat Otis Oy:ltä yhteensä enintään 2.579.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Urakkakohteet:

        Pohjois-Haagan juna-aseman hissit (4 kpl) uusiminen

        Kannelmäen juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen,

        Mellunmäen metroaseman hissien AE01 ja AE02 uusiminen konehuoneettomiksi

        Kontulan metroaseman hissin AD03 uusiminen

        Puotilan metroaseman hissien AD01 ja AD02 uusiminen

        Puotilan metroaseman liukuportaiden AB01 ja AB02 uusiminen

        Rastilan metroaseman liukuportaan AB01 uusiminen

        Hakaniemen metroaseman eteläpään liukuportaiden AB07 ja AB08 uusiminen

        Rautatientori liukuportaiden AB05, AB06, AB07 ja AB08 uusiminen

        Rastilan metroaseman hissien AD01, AD02 ja AD03 uusiminen

Lisäksi Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan vuoden 2018 hissi- ja liukuporrasurakat Suomen Hissiurakointi Oy:ltä yhteensä enintään 348.750,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Urakkakohteet:

        Vuosaaren metroaseman hissien AD01, AD02, AD03, AD04 ja AD05 modernisointi (peruskorjaus)

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 47H17 19.10.2017. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta urakoittain.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (47H17, 19.10.2017) HKL:n vuoden 2018 investoitavien hissi- ja liukuporrasurakoista.

Hankkeeseen kuuluu Pohjois-Haagan juna-aseman hissit (4 kpl) uusiminen, Kannelmäen juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen, Mellunmäen metroaseman hissien AE01 ja AE02 uusiminen konehuoneettomiksi, Kontulan metroaseman hissin AD03 uusiminen, Puotilan metroaseman hissien AD01 ja AD02 uusiminen, Puotilan metroaseman liukuportaiden AB01 ja AB02 uusiminen, Rastilan metroaseman liukuportaan AB01 uusiminen, Hakaniemen metroaseman eteläpään liukuportaiden AB07 ja AB08 uusiminen, Rautatientori liukuportaiden AB05, AB06, AB07 ja AB08 uusiminen Rastilan metroaseman hissien AD01, AD02 ja AD03 uusiminen, sekä Vuosaaren metroaseman hissien AD01, AD02, AD03, AD04 JA AD05 modernisointi (peruskorjaus).

Rakennuskohteet ovat matkustajaliikenteen käytössä koko rakentamisen ajan. Hissiurakoissa asemilla on aina yksi (1) hissi käytössä hissiryhmässä.

Urakkamuotona on jaettu-urakka. Hissi- ja liukuporrastöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajan. Putki-, ilmanvaihto- ja HKL:n sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina. 

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin alle EU-kynnysarvon mukaista avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 19.10.2017 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Urakat kilpailutettiin erillisinä osina ja tarjoajilla oli mahdollisuus tarjota yhtä tai useampaa urakkaa. Tarjoukset tuli jättää 17.11.2017 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraaviin urakoihin seuraavilta tarjoajilta:

1) Pohjois-Haagan juna-aseman neljän (4) hissin uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

2) Kannelmäen juna-aseman neljän (4) hissin uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

3) Mellunmäen metroaseman kahden (2) hissin uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

4) Kontulan metroaseman hissin uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

5) Puotilan metroaseman kahden (2) hissin uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

6) Rastilan metroaseman kolmen (3) hissin uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

        Suomen Hissiurakointi Oy

7) Vuosaaren metroaseman viiden (5) hissin modernisointi

        Pylon Rakennus Oy

        Suomen Hissiurakointi Oy

8) Puotilan metroaseman kahden (2) liukuportaan uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

9) Rastilan metroaseman liukuportaan uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

10) Hakaniemen metroaseman kahden (2) liukuportaan uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

11) Rautatientorin metroaseman neljän (4) liukuportaan uusiminen

        Pylon Rakennus Oy

        Otis Oy

Toimittajien valintaperusteet

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

 

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Esityslistan liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioiminen vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjoukset vertailtiin urakkakohtaisesti. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Hissiurakointi Oy:n tarjous koskien Rastilan metroaseman kolmen (3) hissin uusimista hylättiin tarjouspyyntöjen vastaisena.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566