Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan huonetilojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2018-000264 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaista toimivaltaansa ottaa vuokralle huonetiloja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta liikenneliikelaitokselle, kun huonetila vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Toimitusjohtaja

 

Yksiköiden johtajat

 

Hallintopäällikkö

 

Lakimies

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupunginhallitus päätti 13.6.2017, että liikenneliikelaitoksen johtokunta tai sen määräämä päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon määrittelyssä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä tilahankeohjeita.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan toimivaltaa esitetään delegoitavaksi liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajalle siten, että tämä päättää huonetilojen vuokralle ottamisesta enintään 10 vuoden määräaikaisin sopimuksin tai toistaiseksi enintään kahdentoista kuukauden irtisanomisajoin, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 3 miljoonaa euroa. Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että päätöksenteko tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla ja että käytännön työskentely olisi sujuvaa ja oikea-aikaista.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Toimitusjohtaja

 

Yksiköiden johtajat

 

Hallintopäällikkö

 

Lakimies

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566