Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/14

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 27.11.2017 § 1085, asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 47.
===
johtokunnat
===
- liikenneliikelaitos 22.11.2017

Linkki pöytäkirjaan

Khs 4.12.2017 § 1088, asia/3

V 13.12.2017, Selvitys vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2016-004947 T 00 03 00

Khs 4.12.2017 § 1098, asia/13

Toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitokselle autopaikkojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ym. osalta
HEL 2017-011773 T 00 01 00

Khs 4.12.2017 § 1099, asia/14

M200-sarjan metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma
HEL 2017-009834 T 08 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Khs 11.12.2017 § 1127, asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 49.
===
johtokunnat
- liikenneliikelaitos 7.12.2017

Linkki pöytäkirjaan

Khs 18.12.2017 § 1134, asia/5

V 17.1.2018, MLNRV2 -nivelraitiovaunujen täyskorjaus
HEL 2017-011272 T 00 01 04 00

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro