Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/15

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 23.11.2017 – 2.1.2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja

§ 54 – 70      

Yhteiset palvelut, hallintojohtaja

§ 13 – 16   

Toiminnanohjaus, yksikön johtaja

§

Infra ja kalusto, yksikön johtaja

§ 57 – 73      

Kunnossapito, yksikön johtaja

§ 42 – 53       

Liikennöinti, yksikön johtaja

§

 

 

Linkki päätöksiin

 

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro