Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/11

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen urakan tilaaminen

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 61H/17. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (61H/17, 5.12.2017) Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja lattiarakenteiden kunnostamisesta.                        

Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n lattiarakenteet korjataan, vahvistetaan kantavat rakenteet ja vaihdetaan kiskot suunnitelmien mukaisesti raiteilla 7, 8, 9, 10, 11 ja 12.

Hankesuunnitelma

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti 16.12.2015, § 224 hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusiminen ja lattiarakenteiden kunnostaminen aloitettiin halli 3:sta heinäkuussa 2017. Halli 3:n korjaus valmistuu maaliskuussa 2018. Toteutuneet kustannukset ovat tilanteessa 1/2018 1,5 milj. euroa.

Hankinnan kulku

Urakan hinta-arvion mukaisesti, kyseessä oli erityisalojen hankintalain 1398/2016 kynnysarvon alittavasta rakennusurakkaa koskevasta hankinnasta.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 5.12.2017 Internet-osoitteessa tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 8.1.2018 mennessä.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin, tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

        RQA-Rakennus Oy

        Oy Rakennuspartio

        Nordhaus Partners Oy

Toimittajien valintaperusteet

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua urakan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta urakalta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Esityslistan liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566