Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/12

 

18.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamisen urakan tilaaminen

HEL 2018-000249 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamisesta 439.500,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 65.925,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % urakan kokonaishinnasta.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 58H/17. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (58H/17, 24.11.2017) Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamisesta.

Hallirakennuksen vesikattoa on korjattu useaan otteeseen vuosikymmenten aikana. Vesikatto on uusittu kokonaisuudessaan vuonna 1989.

Katon kattokuvut uusitaan ja hallien harjojen kattoikkunat muutetaan paloviranomaisten suosituksesta sähkökäyttöisiksi savunpoistoluukuiksi. Kattojen kermikatepinnat pinnoitetaan ruiskuttamalla ne kauttaaltaan kumibitumimassalla. Myös hallien suuntaiset rakenteelliset kattokourut tiivistetään kumibitumimassalla ruiskuttamalla. Katoille lisätään kaikki asetusten vaatimat turvalaitteet, lisäksi katolle avataan huolto-/kulkuluukku hallin III IV-koneparvelta.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 22.11.2017, § 81 hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton ja julkisivun uudistamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,5 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 111,9 (2010=100), Helsingin hintatasossa 10/2017.

Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

        toteutussuunnittelu on käynnissä

        rakennuslupa on saatu

        rakentaminen vesikaton osalta 2018

        rakentaminen julkisivut ja oviaukkojen avartaminen vuosina 2018–2020

Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton ja julkisivun uudistaminen toteutetaan vaiheittain siten, että varikon toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lopullisesta rakentamisen aikataulusta päätetään yhdessä käyttäjän kanssa.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 24.11.2017 Internet-osoitteessa tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 8.1.2018 mennessä.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin, tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

        Nordhaus Partners Oy

        Oy Rakennuspartio

        Mijorak Oy

Toimittajien valintaperusteet

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua urakan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta urakalta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Esityslistan liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

Hankepäällikkö

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1400

Toinen linja 7 A

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566